ABE-ATP-vac19-09 - Segment marketeer - 90%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
90%
Duur:
m.i.v. 1 oktober 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste marketing- en communicatieadviseur met ‘can do’-mentaliteit om de communicatiedienst van AP Hogeschool te versterken. Je werkt, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd marketingcommunicatie, aan de groei en ontwikkeling van de hogeschool via het opzetten en evalueren van hogeschoolbrede of specifieke projecten, campagnes en events. Je doet dat vanuit een scherpe marktkennis die je naast overkoepelende projecten voornamelijk focust op twee departementen en themagebieden, namelijk 'Management en Communicatie' en ’Wetenschap en Techniek’.

Je staat onder andere in voor:

• de uitwerking van overkoepelende marketing- en communicatieplannen en -projecten binnen de algemene communicatiestrategie, met acties ter versterking van het imago van AP Hogeschool en de algemene werving van nieuwe studenten.

• de opstelling van een marketing- en communicatieplan voor het departement Management en Communicatie én het departement Wetenschap en Techniek met specifieke doelstellingen, KPI's, strategie en vertaalt dat in een concreet actieplan incl. content- en mediaplanning.

• het fungeren als SPOC voor (eerder) strategische of ondersteunende communicatievragen en marketing, voor beide departementen. De eerstelijnsvragen vanuit een departement worden gesteld aan het respectievelijke decentrale communicatie-anker waarmee je vlot samenwerkt.

• het maken van duidelijke briefings voor je communicatiecollega’s en eventueel externe experts die je plannen vertalen naar concrete uitwerkingen, en de opvolging ervan.

• het maken van analyses o.b.v. beschikbare data of (markt)onderzoek. Je bereidt ook nota’s en adviezen voor en brengt ze in de praktijk.

• de optimalisatie van de marketing en communicatie van AP hogeschool. Je volgt hiervoor de evoluties binnen marketing, communicatie en digitale technologieën, en je neemt ook initiatieven om de huidige aanpak en werking te verbeteren.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in marketing of communicatie.

• Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante werkervaring in marketing.

• Je hebt ervaring met projectwerking: je weet dat een overzichtelijke planning het begin is van een geslaagd project, bent in staat goede briefings op te stellen en coördineren doe je quasi op automatische piloot.

• Samenwerken zit in je DNA en je hebt de maturiteit verworven om met diverse collega’s samen te werken. Dat kan jein deze functie goed gebruiken, want je werkt zeer vaak samen met marcom-collega’s, opleidingshoofden, andere collega’s en externe partners.

• Je bent mee met digitale marketing. Je hebt meer dan notie van begrippen als content en inbound marketing, conversie, leads, SEO en social advertising.

• Je bezit de benodigde courante ICT-vaardigheden waaronder Microsoft Office-toepassingen, een basiskennis van social advertising, video marketing, websitebeheer en grafisch design waarmee je collega’s en externe partijen goed kan briefen en aansturen.

• Je hebt een goede kennis van het Engels.

Je beschikt over de volgende competenties:

• vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen maar die innovatief zijn.

• integreren, d.w.z. dat je analytisch ingesteld bent en uiteenlopende, soms moeilijk te vergaren informatie kan verwerken tot inzichten die je vervolgens vertaalt in je communicatie- en marketingplan en concreet maakt in campagnes en acties.

• organiseren, d.w.z. een strategie of operationele beleidslijn vertalen naar concrete projectplannen.

• adviseren en dienstverlenend optreden, d.w.z. collega's en externe partners gericht advies geven o.b.v. hun behoeften en eigen marketing- en communicatiekennis. Je treedt regelmatig in overleg en wisselt de nodige informatie uit.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de communicatiedienst en de gehele hogeschool.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 18 augustus 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 90% m.i.v. 1 oktober 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ariane Van Houdt, diensthoofd Marketingcommunicatie (03 220 33 18), ariane.vanhoudt@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2019

Datum interview: vanaf 26/08/2019

Indiensttreding: 1/10/2019