GW-ATP-vac19-14 - Stafmedewerker beheer en kwaliteit - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Ben jij iemand die voeling heeft met het hoger onderwijs? Wil je graag meewerken aan het versterken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening? Heb je affiniteit met de studiegebieden gezondheidszorg en sociaal-agogisch werk? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou.


Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Administratie en Organisatie van het departement Gezondheid en Welzijn sta je in voor opdrachten m.b.t. het analyseren, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, die kaderen binnen het departementaal beheer. Op deze manier draag je bij tot de realisatie van de doelstellingen van het departement en de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• het (verder) ontwikkelen, uitwerken en implementeren van processen, procedures, documenten en richtlijnen binnen het departement Gezondheid en Welzijn (GW). Je volgt daarbij de bestaande procedures op en houdt deze up-to-date. Je doet ook voorstellen om bestaande procedures te optimaliseren, steeds in overleg met de andere betrokkenen in het departement GW.

• het stimuleren van kwaliteitsvol denken en handelen en je draagt dit uit. Je deelt je expertise m.b.t. het Vlaams kwaliteitszorgstelsel (NVAO-beoordelingskaders) met zowel graduaats- als bacheloropleidingen. Ter voorbereiding en implementatie van externe kwaliteitszorg verzamel en analyseer je informatie. Hiermee bereid je adviezen, nota’s en rapporten voor, die als basis kunnen gebruikt worden voor de bijsturing van processen en werkwijzen.

• ondersteuning van de (verdere) uitbouw van de contacten met belanghebbenden/partners/het werkveld i.f.v. de praktijkgerichte werkvormen zoals stage en werkplekleren.

• deelname aan de studentenraad ter bevordering van studentenparticipatie; je treft voorbereidingen, volgt genomen adviezen op en maakt vervolgafspraken.

• ondersteuning bij de opmaak van het onderwijs- en examenreglement en de academische kalenders van de opleidingen van het departement, alsook bij het stage/werkpleklerenreglement. Het onderwijs- en examenreglement vertaal je naar praktische toepassingen binnen het departement. Daarenboven neem je stappen ter voorbereiding van dossiers en beroepscommissies.

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen het domein van onderwijs, voornamelijk op het vlak van regelgeving.

• optimalisatie van het departementale intranet en beheer van de digitale mappenstructuur van het departement.

• de opvolging en het beheer van samenwerkingsovereenkomsten van het departement GW.

• Je kan ook ingeschakeld worden als verslaggever bij departementale overlegorganen zoals het departementaal stagecoördinatoren-overleg, de werkgroep onderzoek Gezondheid en Welzijn.

• Je bent bereid om ombudstaken en andere departementale administratieve opdrachten op te nemen.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bijvoorkeur met een specialisatie in informatiewetenschap.

• Je bent (bij voorkeur) vertrouwd met praktijkgerichte onderwijsvormen als stage, werkplekleren en duaal leren.

• Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement.

• Je bent vertrouwd met projectmatig werken en werkt planmatig.

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office-programma’s.

• Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.

Je beschikt over de volgende competenties:


• Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen.

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

• Je werkt planmatig en resultaatgericht.

• Je bent flexibel, collegiaal en bereid te werken tot 22u op de campussen van departement Gezondheid en Welzijn.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 23 juni 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Marc De Deken, hoofd administratie (03 220 55 72), marc.dedeken@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2019

Datum interview: vanaf 1/07/2019

Indiensttreding: 1/09/2019 of aansluitend