WT-OP-vac19-30 - (praktijk)lector werforganisatie (wegenbouw) 75% (opdeelbaar)
Betrekking
Functie:
(Praktijk)lector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
75% (eventueel opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.


Als (praktijk)lector werforganisatie (wegenbouw) zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten in de graduaatsopleiding Werforganisatie zoals Bouwdossier wegenbouw1, Kennismaking met de werkplek wegenbouw1 en Bouwdossier wegenbouw 2: analyse van alle documenten die op de wegenbouwwerf kunnen voorkomen, voorbereiding op plannen, coördineren en behandelen van de werfadministratie; Wegenbouw1: indeling, nomenclatuur en opbouw van wegen (inclusief standaardbestek 250); Projectmatig werken wegenbouw2:  projectmatig werken rond werfvergaderingen, opmaken puttenstaat, controle DAW’s, gebruik standaardbestek 250, opmaak van de sleufbreedte riolering, opmaak proeven planning, opmaken draaiboek en berekenen grondverzet, veiligheid en welzijn; Uitvoeringspraktijk wegenbouw 1 en Uitvoeringspraktijk wegenbouw2: toleranties, controles en codes van goede praktijk; Waterbeheer2: riolering, draineringen, buffers, veiligheid tegen overstroming en sluizen, duikers, overstorten, inspectieputten, rioolkolken etc. Wegenbouw2: nutsvoorzieningen op een wegenwerf en bijzondere inrichtingen op en naast wegen met gebruik van standaardbestek 250, de aanvullingen van Aquafin en Bovengemeentelijke rioleringen;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges (colleges in dag- en avondonderwijs tussen 13u en 20u);

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van projectwerk en werkplekleren;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen.


Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in de richting bouwkunde of architectuur, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting bouwkunde of architectuur, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger) onderwijs en/of het werkveld.

Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten (zie omschrijving opdracht).

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs (tussen 13u en 20u).

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je hebt affiniteit met de bouwsector en uitvoeringspraktijk in de wegenbouw.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 23-6-2019 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 75% (eventueel opdeelbaar) m.i.v. 16/09/2019 of aansluitend tot en met 20/09/2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma nl. barema 502 bij aanstelling als lector (masterdiploma) of barema 316 bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma).

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Werforganisatie

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Annelies De Bie, Opleidingshoofd graduaatsopleidingen WT (03 220 32 37), annelies.debie@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2019

Datum interview: vanaf 1/7/2019

Indiensttreding: 16/9/2019 of aansluitend