WT-ATP-vac19-032 - Studentenbegeleider en ombuds - 70%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
70%
Duur:
m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Studieloopbaanbegeleiding maakt wezenlijk deel uit van het DNA van de AP Hogeschool en zal in de toekomst door de toenemende diversiteit aan belang toenemen. Onder leiding van het diensthoofd Administratie en Organisatie sta je als expert in voor de begeleiding, coaching en/of doorverwijzing van studenten in de context van studieloopbaanbegeleiding. Op deze wijze werk je mee aan de doorstroming, integratie en het welbevinden van de studenten binnen de graduaatsopleidingen van het departement Wetenschap en Techniek. Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het departementale ondersteuningsbeleid rond studentenbegeleiding en het beheer van de individuele aanpassingen van de studenten. Je fungeert binnen het departement ook als ombuds voor een aantal professionele bacheloropleidingen. Zo draag je bij tot een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de studenten Wetenschap en Techniek bij de AP Hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de studenten met individuele noden of een psychosociale hulpvraag en het geven van informatie aan de betrokken studenten;

• de ombudswerking van alle bacheloropleidingen op campus Ellermanstraat;

• het van A tot Z afhandelen van alle aanvragen van studenten die nood hebben aan individuele aanpassingen en het uittekenen van procedures om een efficiënt en beheersbaar proces te realiseren;

• het verwerken van samenhangende taken i.v.m. de studieloopbaanbegeleiding die betrekking hebben op de te behandelen dossiers, rekening houdend met en in toepassing van geldende afspraken, deadlines, procedures en regelgeving;

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen studieloopbaanbegeleiding, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving;

• het zelfstandig voeren van gesprekken met studenten o.b.v. een vraag rond studentenbegeleiding. Je analyseert de hulpvraag, informeert hen over de verschillende mogelijkheden en zorgt, waar nodig, voor een deskundige doorverwijzing naar of in nauw overleg met de dienst studentenvoorzieningen (STUVO);

• het mee ontwikkelen en actualiseren van een departementaal beleid rond studentenbegeleiding, dat je ook zorgvuldig afstemt en communiceert met de betrokken opleidingen, het departement en de andere relevante diensten en departementen van de AP Hogeschool;

• samenwerking met de andere diensten en daarbij zorgen voor een vlotte afhandeling en opvolging van de aanvragen/dossiers met bijzondere aandacht voor de privacy van de student;

• het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen in het kader van studieloopbaanbegeleiding van interne en externe belanghebbenden, om deze te begeleiden en te informeren.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in de domeinen van sociaal werk of psychologie.

• Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante of gelijkwaardige ervaring in de psychosociale hulpverlening.

• Je hebt kennis van de algemene sociale wetgeving en de sociale kaart.

• Je beschikt over goede ICT-vaardigheden (MS Office).


Je beschikt over de volgende competenties:

• Je werkt planmatig, gestructureerd, resultaatgericht, oplossingsgericht en bent nauwkeurig.

• Je bent ook accuraat en nauwgezet in de administratie.

• Je kan gerichte vragen stellen aan gesprekpartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesse te leren kennen. Je bent sociaal ingesteld en je bouwt een vertrouwensrelatie uit op een professionele manier. Je bent eveneens discreet, communicatief en klantgericht.

• Je handelt consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

• Je bent beschikbaar voor zowel dag- als avondwerk, en occasioneel op zaterdag bij infomomenten.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 23 juni 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.


Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 70% m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeroms Carl, diensthoofd Administratie en Organisatie (03 220 55 63), carl.geeroms@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2019

Datum interview: vanaf 1/07/2019

Indiensttreding: 1/09/2019