WT-ATP-vac19-033 - Stafmedewerker TNO & kwaliteitszorg - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Samen met het Opleidingshoofd Graduaatsopleidingen en de opleidingshoofden van de verwante bacheloropleidingen werk je aan de inrichting van nieuwe graduaatsopleidingen binnen het departement Wetenschap en Techniek. Je begeleidt het ontwikkelingsproces en schrijft dossiers uit (of bereidt die voor) in opdracht van de betrokken opleidingshoofden. Je ondersteunt de opleidingshoofden bij de uitbouw van contacten met het werkveld in functie van de kwaliteitsontwikkeling en het werkplekleren. Je ondersteunt ook het Opleidingshoofd Graduaatsopleidingen bij de uitrol, uitbouw en kwaliteitszorg van reeds omgevormde graduaatsopleidingen (zoals Elektromechanische systemen en Werforganisatie). Je voert daarvoor communicatieve, administratieve en inhoudelijke taken uit. Je draagt bij aan een vlotte werking en een kwaliteitsvolle dienstverlening, gericht op studenten, collega’s, alumni en kandidaat-studenten.


Je staat onder andere in voor:

• het faciliteren van de samenstelling van de dossiers Toets Nieuwe Opleiding (TNO), in te dienen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit doe je door beleidslijnen en de resultaten van discussies – over onder meer visie-, curriculum- en kwaliteitsontwikkeling – op een heldere en gestructureerde manier weer te geven in de dossiers;

• het projectmatig organiseren en opvolgen van de toegewezen trajecten. Je plant overleg in tussen de verschillende belanghebbenden, je stelt vergaderagenda’s op, je verzamelt materiaal en verwerkt dit, je maakt verslagen op, etc. Je voert ook gesprekken met departementshoofden, opleidingshoofden e.a. collega’s van de hogeschool om informatie te verzamelen en af te stemmen over de ontwikkeling van de TNO-dossiers. Je verplaatst je hiervoor naar de verschillende betrokken campussen;

• het ondersteunen van de (verdere) uitbouw van de contacten met het werkveld i.f.v. de kwaliteitsontwikkeling en het werkplekleren door potentiële werkveldpartners te bezoeken en tot concrete engagementen te brengen;

• het uitwerken van (inhoudelijk en taalkundig correcte) wervende teksten;

• het opstellen en opvolgen van actieplannen;

• het up-to-date houden van de info m.b.t. de opleidingen op interne communicatiekanalen;

• het opvolgen en controleren van de examenroosters volgens de ECTS-fiches en het aanleveren van de nodige gegevens hiervoor;

• het taalkundig en pedagogisch nakijken van de ECTS-fiches;

• het garanderen van een optimale dagelijkse werking en dienstverlening;

• het verzorgen van de communicatie met interne en externe belanghebbenden (e-mails beantwoorden, presentaties voorbereiden, uitnodigingen versturen, binnenkomende informatie verwerken en synthetiseren volgens prioriteitsbepalingen die werden afgesproken met het opleidingshoofd graduaatsopleidingen). Je zorgt voor een vlotte doorstroming van opleidingsgebonden informatie naar studenten en lectoren en maakt afspraken met internen en externen;

• ondersteuning aan studenten inzake studentenadministratie. Je bereidt o.a. vrijstellingsaanvragen voor, biedt ondersteuning bij herinschrijvingen, verstrekt mee informatie of verwijst gepast door;

• de voorbereiding van interne en externe activiteiten (bv. infomomenten) m.b.t. de graduaatsopleidingen en je zorgt voor administratieve en logistieke ondersteuning;

• het organiseren van focusgroepen;

• het organiseren (plannen, versturen van uitnodigingen etc.) en het maken van verslagen voor de verschillende overlegorganen van de graduaatsopleidingen;

• het administratief en inhoudelijk ondersteunen van eventuele curriculumwijzigingen;

• het voorbereiden van de evaluaties van de opleidingen.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in pedagogische wetenschappen, humane wetenschappen, communicatiewetenschappen of talen.

• Het is een pluspunt indien je vertrouwd bent met curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg binnen het Vlaamse hoger onderwijs en als je in het bezit bent van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

• Aantoonbare affiniteit met graduaatsopleidingen (niveau 5) en techniek strekken eveneens tot aanbeveling.

Je beschikt over de volgende competenties:

• Je toont zin voor initiatief.

• Je hebt oog voor detail en kwaliteit.

• Je bent organisatorisch sterk.

• Je kan zelfstandig werken, maar ook vlot in team functioneren.

• Je beschikt over een vlotte pen.

• Je kan vlot overweg met MS Office.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 23 juni 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 1 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Annelies De Bie, Opleidingshoofd graduaatsopleidingen WT (03 220 32 37), annelies.debie@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 23/06/2019

Datum interview: vanaf 1/07/2019

Indiensttreding: 1/09/2019