KC-ATP-vac19-02 - 2 X Podiumtechnicus
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Koninklijk Conservatorium
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 8 april 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zoekt twee podiumtechnici voor de ondersteuning van de afdeling Planning en Productie. Als podiumtechnicus voer je podiumtechnisch ondersteunende activiteiten uit om bij te dragen aan een vlotte en operationele werking van de afdeling.

Je staat onder andere in voor:

• de verwerking van informatie betreffende de diverse opdrachten van de afdeling Planning en Productie (decor, audio,video, licht, toelichtingen van de artistieke ploeg,...) Je verzamelt podiumtechnische informatie bij de verschillende belanghebbenden, houdt dossiers en gegevens bij en vervolledigt die. Je klasseert documenten, zowel digitaal als fysiek

• uiteenlopende podiumtechnische taken binnen vastgelegde afspraken en procedures, om bij te dragen aan de efficiënte en operationele werking. Je licht podiumtechnische vereisten door op haalbaarheid, rekening houdend met budgettaire en productionele afspraken en reikt, indien nodig, alternatieven aan. Je contacteert en informeert ook de medewerkers bij het productieproces en het productieteam. Je verricht opzoekingswerk in het kader van projecten,nieuw aan te kopen materiaal of ter ondersteuning van evenementen of activiteiten.

• het fungeren als aanspreekpunt, via de verschillende communicatiekanalen, voor recurrente vragen m.b.t. de afdeling Planning en Productie. Zo verzorg je de communicatie met de docenten, studenten, productieteam, artiesten,… Je woont overlegmomenten bij en andere activiteiten met interne en/of externe personen en zorgt voor doorstroming van de informatie.

• het plannen, organiseren en uitwerken van praktische en logistieke elementen die zich voordoen tijdens producties. Je verzorgt het onderhoud en eventuele herstellingen aan de podiumtechnische infrastructuur en ziet toe op de ordelijke opslag van decor-, licht-, beeld- en geluidsinfrastructuur om een efficiënte manipulatie, stockering en/of transport toe te laten. Je ziet toe op en werkt mee aan een correcte, veilige en tijdige opzet van de podiumtechnische installatie tijdens repetities en voorstellingen om een optimaal technisch kader te garanderen waarin de voorstelling kan plaatsvinden. Je volgt de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van de technische apparatuur waardoor je bijdraagt tot een veilige werkomgeving. Je staat in voor het registreren en uitlenen van materiaal en de opvolging ervan.

• het volgen van evoluties en ontwikkelingen binnen podiumtechniek door het uitwisselen van ervaring en kennis metcollega's, en het deelnemen aan interne en externe opleidingen.

Profiel

Je bezit een diploma secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, of een bachelordiploma.

Je hebt bij voorkeur ervaring op het vlak van podiumtechniek binnen het kunstonderwijs.

Je hebt affiniteit met muziek- en podiumkunsten.

Je beschikt over de nodige theatertechnische kennis (licht, geluid, video).

Je hebt een goede basis ICT-vaardigheden.

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. kritisch omgaan met informatie en beschikbare alternatieven beoordelen.

• oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door de situatie te begrijpen en verwerken.

• kennis delen, d.w.z. anderen tonen hoe de zaken best aangepakt kunnen worden.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. bezoekers, studenten en docenten op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden en dienst verlenen.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen om de kennis, mening en interesses van gesprekspartners te leren kennen.Je kan je vlot uitdrukken in Nederlands en Engels.

• betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de goede werking van de technische organisatie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bijdetailopdrachten of druk.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 31 maart 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 14650

Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 8 april 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12) en salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ilse Muysers, Coördinator artistieke planning en productie (0473 30 07 05), ilse.muysers@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/03/2019

Datum interview: vanaf 2/04/2019

Indiensttreding: 8/04/2019 of aansluitend