GW-OP-vac19-02 - Opleidingshoofd graduaatsopleidingen Gezondheid en Welzijn
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd professionele bachelor
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

Statutair tijdelijk vacant t.e.m. 30 september 2022. De kandidaat start zo snel mogelijk.
Kandideren tot en met:
de vacature staat open tot de geschikte kandidaat is gevonden. Deze kandidaat start zo snel mogelijk.
Interview (vanaf): 2 weken na sollicitatie.
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.

Details

Taakomschrijving

Je staat als lid van de departementale staf mee in voor de vorming van het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, samen met de opleidingshoofden van de aanverwante professionele bacheloropleidingen, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in afstemming met de lectoren, het strategisch beleid van de verschillende graduaatsopleidingen binnen het departement Gezondheid en Welzijn (GW) en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Je stemt het beleid af op de aanverwante professionele bacheloropleidingen. Op deze manier draag je bij tot de persoonlijke groei van de student en tot de realisatie van het beleid en profilering van GW en de graduaatsopleidingen. Je staat, in nauw overleg met alle opleidingshoofden bij GW, in voor de implementatie van een duidelijk beleid voor de graduaatsopleidingen om de doelstellingen inzake onderwijs, werkplekleren, maatschappelijke dienstverlening, kwaliteitszorg, financiën, personeel en representatie van de graduaatsopleidingen binnen het kader van het departement GW en AP Hogeschool te realiseren. Onder de graduaatsopleidingen binnen het departement GW vallen vanaf 2019-2020 de opleidingen Maatschappelijk werk, Orthopedagogie, Sociaal-cultureel werk, Tolk Vlaamse gebarentaal en HR-support.

Je staat onder andere in voor:

• het mee uittekenen van en vormgeven aan het departementaal strategisch beleid, het beleid van de graduaatsopleidingen en de bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten in samenspraak met het departementshoofd en opleidingshoofden binnen GW. Je bent onder meer actief lid van de departementale staf. Dit wil zeggen enerzijds gevraagd en ongevraagd advies geven m.b.t. de agendapunten, vanuit het opleidingsoogpunt van de graduaten alsook vanuit het oogpunt van het departement en anderzijds het aanbrengen van eigen agendapunten. Je neemt ook deel aan diverse vergaderingen, werkgroepen en projectgroepen: je zit deze voor, start en/of volgt ze op. Je beslist mee over de brede acties en projecten van GW en de graduaatsopleidingen;

• de opmaak van een beleidsplan voor de graduaatsopleidingen in de cluster van het departement, samen met de lectoren en in afstemming met de aanverwante professionele bacheloropleidingen en de andere graduaatsopleidingen binnen de AP Hogeschool. Je ziet toe op de implementatie van dit beleidsplan, om de doelen van GW binnen de context van de graduaatsopleidingen op het vlak van onderwijs, werkplekleren en maatschappelijke dienstverlening te operationaliseren. Je inventariseert de behoeften bij medewerkers, studenten, alumni en het werkveld. Je werkt eveneens mee aan de visie op onderwijs en werkplekleren van de graduaatsopleidingen en zet dit ook om in een plan met daarin concrete korte- en lange- termijnacties, rekening houdend met het vooropgestelde budget en in overleg met de relevante belanghebbenden. De realisatie van acties die benoemd zijn in het beleidsplan volg je op en stuur je aan, inclusief de pedagogische uitrusting;

• het aansturen en monitoren van de interne kwaliteitszorg van de opleiding, curriculumontwikkeling en werkplekleren voor de graduaatsopleidingen. Je organiseert en coördineert de opleidingsactiviteiten en neemt mee verantwoordelijkheid op bij de organisatie van het departement en de cluster van de graduaatsopleidingen. Je verdeelt o.a. de taken van en stuurt de opleidingscoördinatoren aan; je volgt dit op en stuurt bij waar nodig. Je initieert, samen met de andere verantwoordelijken van de graduaatsopleidingen, de actualisatie van de onderwijsinhoud van de programma's. Dit alles om een kwaliteitsvolle onderwijsorganisatie en een persoonlijke groei van de student te realiseren. Je stimuleert initiatieven betreffende onderwijsvernieuwing en werkplekleren, en er wordt door jou toegezien op de studie- en studieloopbaanbegeleiding van de studenten. Je kijkt eveneens toe op de opmaak en actualisering van de ECTS-fiches, actualisatie van het opleidingsprogramma's en de concordantietabellen. Je zal eveneens adviseren in opleidingsgebonden casussen (gelijkwaardigheid van diploma's, EVC's, vrijstellingen);

• de vertegenwoordiging van de graduaatsopleidingen in relevante interne en externe overlegsituaties, fungeert als inhoudelijk aanspreekpunt voor diverse belanghebbenden en onderhoudt interne en externe contacten. Je optimaliseert de inhoud van infobrochures en de website, en coördineert PR-initiatieven van de graduaatsopleidingen in samenwerking met de communicatiedienst. Je houdt je actief bezig met het opzetten, opvolgen, interpreteren en gevolg geven aan markt- en concurrentieanalyses. Je tracht tot samenwerkingsverbanden en kennisdeling met concullega's te komen. Je houdt je kennis up-to-date en volgt evoluties op het gebied van onderwijs, werkplekleren, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld. Dit alles om innovatieve voorstellen te formuleren en om te zetten naar haalbare initiatieven binnen de graduaatsopleidingen;

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je vertaalt en implementeert het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsystematiek binnen de cluster van graduaatsopleidingen. Je evalueert op continue wijze de onderwijs- en maatschappelijke dienstverleningsprocessen en processen m.b.t. het werkplekleren en stuurt deze bij waar nodig;

• als leidinggevende van het onderwijzend personeel sta je in voor het stimuleren van de persoonlijke groei van je medewerkers om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je verdeelt onder meer de taken, doet de aan- en bijsturing van de opleidingsstaf, faciliteert en coacht de medewerkers binnen de graduaatsopleidingen. Je voert op regelmatige tijdstippen functionerings- en evaluatiegesprekken en identificeert talenten en competenties. Je stimuleert en zet aan tot teamvorming en samenwerking. Je ondersteunt het departementshoofd bij het toekennen van de opdrachten aan het onderwijzend personeel en het opmaken van taakstellingsfiches. Volgens geldende procedures rekruteer en selecteer je ook nieuwe medewerkers voor het team van de graduaatsopleidingen.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in humane wetenschappen.

• Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante leidinggevende of coördinerende ervaring in het werkveld of in het onderwijs. Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

• Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen in het onderwijs. Je hebt een solide kennis van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en werkplekleren m.b.t. de betrokken graduaatsopleidingen, die je toelaat deze mee inhoudelijk vorm te geven en te ondersteunen.

• Je bent vertrouwd met de welzijnssector en volgt nieuwe trends en innovaties op de voet op.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.


Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

• een preselectie,

• een assessment,

• beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie,

• aanstelling via beslissing van het Bestuursorgaan, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in het statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt van lector tot en met 30 september 2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt t.e.m. 30-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.

De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 502 (lector) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Graduaatsopleidingen ten belope van 20% en dit m.i.v. de startdatum van de kandidaat. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Kandideren tot en met: de vacature staat open tot de geschikte kandidaat is gevonden. Deze kandidaat start zo snel mogelijk.


Interview (vanaf): 2 weken na sollicitatie.


Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Richard Sleeckx, Departementshoofd Gezondheid en Welzijn (03 220 54 12), richard.sleeckx@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: binnen 2 weken na sollicitatie

Indiensttreding: zo snel mogelijk