ADI-ATP-vac19-02 - Jurist
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Diensten Algemeen Directeur
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 18 maart 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Heb je kennis van het administratief recht? Heeft GDPR voor jou geen geheimen? Was je altijd al geboeid door het reilen en zeilen van een hogeschool? En voel jij je warm worden van de visie, missie en waarden van de AP Hogeschool? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou. In deze functie behartig je onder verantwoordelijkheid van het Diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie én in zeer nauwe samenwerking met de Juridisch Adviseur de juridische belangen van de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• de juridische en administratieve voorbereiding, begeleiding en opvolging van de beroepsprocedures inzake studievoortgangsbeslissingen, alsook examentuchtprocedures en tuchtprocedures tegen studenten;

• overleg met de advocaten van de hogeschool, de interne begeleiding en opvolging van juridische procedures voor hoven en rechtbanken;

• de opmaak van dienstnota’s of ontwerpen van interne nota’s met betrekking tot juridische zaken;

• de juridische begeleiding en controle van de contracten en overeenkomsten die door de hogeschool en haar entiteiten worden afgesloten;

• de juridische begeleiding van de hogeschool, in overleg met de data protection officer (DPO), met het oog op de naleving van de regels die door de GDPR worden opgelegd;

• het verrichten van korte juridische studies, het verlenen van inhoudelijke ondersteuning (formuleren van juridische adviezen, ontwikkeling van besluiten, …) en bijstand aan leidinggevenden en andere medewerkers van de hogeschool.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in de rechten (of gelijkgeschakeld door artikel II.377 Codex hoger onderwijs tot gelijkschakeling van graden uitgereikt voor het academiejaar 2004-2005 met de graad van master).

• Je hebt een goed onderbouwde juridische kennis, in het bijzonder inzake administratief recht en GDPR. Kennis van het onderwijsrecht en van het hogeronderwijslandschap strekt tot de aanbeveling.

• Je bent vertrouwd met de courante MS-Office toepassingen en met het raadplegen van juridische databanken.

Je beschikt over de volgende competenties:

analytisch en kritisch; je identificeert juridische risico's, beoordeelt hun impact en voorziet de nodige maatregelen. Je kan en wil je enerzijds verdiepen in een moeilijk dossier en anderzijds vlot routinematig werk opnemen. Je bent accuraat en integer. Jouw pragmatische ingesteldheid is in mooi evenwicht met jouw professionele nauwkeurigheid.

adviserend en dienstverlenend. Je onderscheidt je door een proactieve, ondernemende en klantgerichte houding. Je geeft gericht advies aan het management, de leidinggevende en je rechtstreekse collega's.

communicatief; je bent een stevige gesprekspartner en communiceert op een open en heldere manier. Je bent een echte netwerker en creëert draagvlak, door zowel een intern als extern netwerk uit te bouwen en te onderhouden. Je bent open waar het kan en discreet waar het moet.

samenwerken; je bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen op een open manier deelt met anderen en hen ertoe uitnodigt hetzelfde te doen. Je bent in staat om over de diensten, directies en departementen heen samen te werken.

flexibel en stressbestendig; omgaan met deadlines schrikt jou niet af. Je bent stressbestendig en slaagt erin om talrijke dossiers gelijktijdig te beheren en om zonder problemen prioriteiten te stellen. Je hebt het vermogen om je aan te passen aan een snel wijzigende onderwijscontext in een dynamische onderwijsinstelling.

organisatiebetrokkenheid; je neemt je verantwoordelijkheid op voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst Kwaliteit, Planning en Organisatie en de gehele hogeschool.

betrouwbaar en respectvol; je handelt consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 3 maart 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100% m.i.v. 18 maart 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeraerts Liene, diensthoofd kwaliteitsevaluatie (03 220 54 23 ), liene.geeraerts@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 3/03/2019

Datum interview: vanaf 7/03/2019

Indiensttreding: 18/03/2019 of aansluitend