PER-ATP-vac19-01 - HR procesleider
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

m.i.v. 4 februari 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.

Details

Taakomschrijving

Als HR procesleider geef je mee vorm aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van het HR-beleid van AP. Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van alle processen op de personeelsdienst en de optimalisatie en vertaling hiervan naar de departementen en Schools of Arts (SofA’s). Jouw hoofdtaak bestaat uit de kritische observatie, grondige analyse en continue verbetering van administratieve processen. Naast de optimalisatie van de personeelsadministratie ga je projecten detecteren, implementeren en opvolgen van A tot Z. Je ziet overal mogelijkheden tot procesverbetering en je neemt hierin voortdurend initiatief. Je werkt nauw samen met diensthoofd HR, het team van medewerkers personeelsbeheer en de diensthoofden Administratie en Organisatie binnen de departementen en SofA’s . Kort samengevat, je bent een ‘lean thinker’ en ‘believer’ in digitale ondersteuningstools, en je weet als geen ander hierbij weerstand tegen verandering om te zetten in steun en samenwerking.


Je staat onder andere in voor:

• het uittekenen en de realisatie van ontwikkelings- en veranderingstrajecten op vlak van HR, samen met collega’s en andere experten. Je coördineert het geheel en je draagt bij aan HR-projecten vanuit een diepgaande kennis van de directie Personeel en een brede HR-expertise;

• het mee ontwikkelen, coördineren en realiseren van het HR-beleid. Daartoe ontwerp en implementeer je rapporteringen, rol je nieuwe processen en procedures uit en voer je kritische analyses uit op bestaande rapporten, processen en procedures;

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving en organisatieontwikkelingen, om zo de procedures en processen van de directie Personeel te actualiseren en innovatieve voorstellen te formuleren;

• de vertaling van sociaal juridische wetgeving naar nota’s op managementoverleg en uitrol in efficiënte en doeltreffende procedures;

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen.


Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in humane wetenschappen.

• Je hebt een ruime ervaring met personeelsbeleid en meer bepaald personeelsadministratie, bij voorkeur vanuit een project- en/of managementrol of als HR business partner in middelgroot bedrijf.

• Je hebt een degelijke parate HR-kennis inzake sociale en arbeidswetgeving, loonbeleid en beheer van personeelsdossiers en payroll.

• Je beheerst de courante informaticatoepassingen zeer goed (Excel, Word, Powerpoint). Ervaring met het gebruik en het maken van rapporteringen op basis van een (personeels)databank is een meerwaarde.


Je beschikt over volgende competenties:


• Vernieuwen, d.w.z. innovatie stimuleren en spontaan inspelen op kansen die zich aanbieden. Je introduceert verbeteringen in werkaanpak en procedures, en anticipeert op gebeurtenissen.

• Integreren, d.w.z. analytisch denken en een probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Je werkt met oog voor detail, signaleert onnauwkeurigheden en past deze aan.

• Organiseren, d.w.z. vertalen van een strategie, tactische of operationele beleidslijn in concreet meetbare objectieven. Je kan zelfstandig, georganiseerd en coördinerend werken. Je bent ook planmatig, kosten- en tijdsbewust.

• Adviseren, d.w.z. anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren op basis van de eigen expertise.

• Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan je gedrag en houding aanpassen, afhankelijk van de persoon waarmee je contact hebt. Je luistert actief, stimuleert een open dialoog en reageert inhoudelijk. Interne en externe samenwerkingen ga je aan uit wederzijds belang; je onderneemt actie om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden.

• Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (collega's, management, partners, andere entiteiten) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• Organisatiebetrokkenheid, d.w.z. zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten en er mee de eindverantwoordelijkheid voor dragen, tegenover de organisatie en betrokkenen.

• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.


Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren

Tot en met 7 januari 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

• Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

• Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor de technische proef (14-01-2019) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 4 februari 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Anke Nadai, HR Adviseur (03 220 34 51), anke.nadai@ap.be.  

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 7/01/2019

Datum interview: vanaf 14/01/2019

Indiensttreding: 4/02/2019 of aansluitend