MC-ATP-vac18-34 - Adviseur onderwijs en communicatie
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Management en Communicatie
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Je staat als lid van de staf van het departement Management en Communicatie (MC) in voor het ontwikkelen, implementeren en actualiseren van het departementale onderwijs- en communicatiebeleid. Onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd sta je in voor het analyseren, ontwikkelen en uitvoeren van complexe beleidsdossiers m.b.t. het alumnibeleid, onderwijs- en examenreglementering, studentenparticipatie, interne communicatie en studentenadministratie om zo bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het departement. Je begeleidt als beleidsdeskundige ook processen en projecten, waaronder de optimalisatie van elektronische platformen, om een efficiënte bedrijfsvoering en kwaliteitsvolle dienstverlening binnen het departement te garanderen. Om beleidsdossiers en projecten doeltreffend af te werken, bouw je interne (bv. Directie Onderwijs en Onderzoek, andere departementen en de Schools of Arts) en externe contacten (bv. kandidaat-studenten, alumni) uit.


Je staat onder andere in voor:

* het uittekenen van en vormgeven aan het strategisch beleid van het departement. Je schrijft beleidsplannen uit m.b.t. onderwijs- en examenreglementering, studentenparticipatie, ombudswerking, interne communicatie, alumnibeleid en studentenadministratie. Je neemt een actieve rol op m.b.t. de monitoring van deze beleidsplannen en zorgt mee voor een goede afstemming tussen het departementale beleidsplan en de opleidingsbeleidsplannen, alsook voor de afstemming met het hogeschoolbeleid.

* het ondersteunen van het departementshoofd en de opleidingshoofden bij de ontwikkeling van het intern beleid. Je staat in voor het opstellen van beleidsnota’s over onderwijs en communicatie, organiseert overleg met belanghebbenden en je formuleert adviezen m.b.t. een plan van aanpak. Je verzorgt ook de eindredactie van departementale teksten op de website van AP Hogeschool en in de folders, en stelt het jaarverslag op en staat in voor de eindredactie ervan.

* het actief deelnemen aan de departementale staf. Je bereidt de vergaderingen mee voor en je volgt de uitvoering van de beslissingen van dit overlegorgaan mee op.

* het faciliteren van de besluitvorming i.f.v. de dagelijkse werking. Je behandelt onder meer vraagstukken aangaande studentendossiers, waaronder de procedure voor inhaalexamens. Deze casussen toets je aan de Vlaamse regelgeving en interne beleidslijnen. Ter bevordering van studentenparticipatie neem je deel aan de studentenraad; je treft voorbereidingen, organiseert de bijeenkomst, volgt genomen beslissingen op en maakt vervolgafspraken. Je biedt ook ondersteuning aan onderzoeksprojecten en je zorgt voor de organisatie van de infodagen voor studenten; deze bereid je inhoudelijk mee voor;

* het fungeren als departementaal aanspreekpunt en geven van advies en vorming m.b.t. procesmanagement, onderwijsbeleid, aangereikte oplossingen en tools. Studenten en lectoren kunnen bij jou terecht voor informatie omtrent het onderwijs- en examenreglement (dat je vertaalt naar praktische toepassingen binnen het departement), leerkrediet, ombudswerking, vervroegd afstuderen en tolerantiekrediet bij afstudeerders. Je zorgt ook voor de toelichting aan collega’s m.b.t. de studentenadministratie, puntenregistratie, infodagen en SID-in beurzen. Verder neem je stappen ter voorbereiding van dossiers en beroepscommissies m.b.t. leerkrediet en trajectbegeleiding;

* de actualisatie van processen, reglementeringen en richtlijnen (binnen onderwijs, administratie en communicatie) conform de wetgeving of de beleidslijnen van de hogeschool. Zo schrijf je processen en richtlijnen uit voor lectoren m.b.t. examens, vademecum, puntenadministratie en je houdt deze up-to-date. Je optimaliseert ook de digitale mappenstructuur en bouwt deze verder uit;

* het volgen van evoluties en ontwikkelingen in (hoger) onderwijs en communicatie, zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van regelgeving, om (innovatieve) voorstellen te formuleren. Je bent een netwerker en de ankerpersoon in werkgroepen m.b.t. e-learning, Digitap en platformen voor de studentenadministratie. Je bent ook verantwoordelijk voor de implementatie en technische ondersteuning van de databanken voor studenten en personeel;

* het stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Ter voorbereiding en implementatie van kwaliteitszorg verzamel je informatie over generatiestudenten en hun vooropleiding per opleiding binnen het departement, als basis voor een rapport gericht op de bijsturing van interne processen en werkwijzen. Je werkt ook mee aan nieuwe initiatieven om processen rond studentenadministratie efficiënter te maken.

Profiel

* Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in communicatiemanagement.

* Je beschikt bij voorkeur over minstens 5 jaar ervaring binnen de studentenadministratie.

* Je hebt een goede kennis van Microsoft Office-programma's.

* Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een digitale leeromgeving en/of ervaring met databanken (bv. Bamaflex, Moodle).

* Ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.

Je beschikt over de volgende competenties:

* vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen, maar vernieuwend zijn.

* integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren en sluitende conclusies trekken.

* organiseren, d.w.z. een strategie, tactische of operationele beleidslijn vertalen in concreet meetbare initiatieven.

* adviseren, d.w.z. collega’s of (kandidaat)studenten gericht adviseren o.b.v. eigen expertise in onderwijs en communicatie. Je bent daarenboven sterk in bemiddelen en bent een betrouwbaar en integer aanspreekpunt binnen het departement.

* dienstverlenend optreden, d.w.z. collega’s of (kandidaat)studenten op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden en raad geven.

* samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met collega’s en externe partners, en hen uitnodigen hetzelfde te doen.

* organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van het departement.

* betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 19 augustus 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Verreth Marleen, departementshoofd Management en Communicatie (03 220 55 22), marleen.verreth@ap.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/08/2018

Datum interview: vanaf 22/08/2018

Indiensttreding: 1/09/2018 of aansluitend