GW-OP-vac18-06 - (praktijk)lector verpleegkunde en banaba intensieve zorg en spoedgevallenzorg (eventueel opdeelbaar)
Betrekking
Functie:
(Praktijk)lector
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend t.e.m. 31-8-2019
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als (praktijk)lector verpleegkunde en banaba intensieve zorg en spoedgevallenzorg zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals Professionele vaardigheden 1; Wetenschappelijke onderbouwing 3 ; Professionele vaardigheden 2 ; Methodologie van het toegepast onderzoek; Klinisch onderwijs 1; Biomedische en verpleegkundige benadering van de respiratoire patiënt; Sociale en humane wetenschappen;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten & navorming in het kader van posthogeschoolvorming;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering & kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en), o.a. vak- en opleidingsgerichte vergaderingen & bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma in de verpleegkunde, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma in de verpleegkunde, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelordiploma intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker. Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je bent flexibel en bereid om te werken tot 22 uur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 19-8-2018 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100% (eventueel opdeelbaar) m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend tot en met 31-8-2019. (of terugkeer titularis)

Je ontvangt een loon op basis van je diploma, namelijk barema 502 bij aanstelling als lector (masterdiploma) of barema 316 bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma). 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Verpleegkunde; Opleiding banaba Intensieve Zorg en Spoedgevallenzorg

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van der Linden Eva, opleidingshoofd Verpleegkunde (03 220 54 77), eva.vanderlinden@ap.be of Maertens Bruno, opleidingshoofd banaba Intensieve Zorgen en Spoedgevallen (03 220 54 32), bruno.maertens@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/08/2018

Datum interview: vanaf 24-08-2018

Indiensttreding: 17-09-2018 of aansluitend