OND-ATP-vac18-03 - Administratief medewerker bibliotheek
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 3 september 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt, onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Studentgerichte Diensten en onder begeleiding van de administratief teamcoördinator, de bibliotheek van campus Spoor Noord door het autonoom uitvoeren van administratief ondersteunende en logistieke opdrachten volgens vastgelegde afspraken, procedures en de wetgeving. Zo draag je bij aan de vlotte en operationele werking van de processen en de kwaliteitsvolle en efficiënte service.
Je staat onder andere in voor:


* uiteenlopende administratieve taken volgens vastgelegde afspraken en procedures, om zo bij te dragen aan de efficiënte en operationele werking binnen de bibliotheek op campus Spoor Noord. Je zorgt dat het uitlenen en terug innemen van (audiovisueel) materiaal vlot verloopt. Je registreert de uitleen van deze audiovisuele materialen in het Plus- reservatiesysteem. Je plaats het materiaal correct terug en bewaakt de orde in het openleercentrum. Je zet nieuwe aanwinsten in de kijker;


* het fungeren als aanspreekpunt voor recurrente vragen van studenten, onderwijzend personeel en onderzoekers m.b.t. de dienstverlening van de bibliotheek via mail en telefonisch. Je ontvangt ook bezoekers, op een vlotte manier en met een klantgerichte houding, aan de balie van de campusbibliotheek. Je maakt klanten wegwijs in de bibliotheek (bv. door het geven van een rondleiding) en ondersteunt hen waar nodig individueel in hun informatievaardigheden (bv. raadplegen van de catalogus). Je zorgt ervoor dat bezoekers de gedragscode van de bibliotheek naleven. Om een optimale dienstverlening te garanderen, beman je wekelijks de bibliotheek tijdens enkele avonduren;


* het beheren van de in- en uitgaande post binnen de bibliotheek, om zo klantgerichte contacten te onderhouden en een vlotte informatiedoorstroming te garanderen. Je volgt de levering van de kranten en tijdschriften op en verstuurt rappels indien nodig;


* het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen. Je volgt eveneens de evoluties en ontwikkelingen binnen de studentgerichte diensten en het bibliotheekwezen, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.

Profiel

* Je bezit een diploma secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een bachelordiploma, bij voorkeur in bibliotheekwezen.


* Je hebt bij voorkeur een getuigschrift Initiatie tot Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde.


* Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het werkveld.


* Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden en hebt een goede kennis van Microsoft Office.
Je beschikt over de volgende competenties:


* Analyseren, d.w.z. je kan situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt de beschikbare alternatieven. Je werkt planmatig, nauwkeurig en resultaatgericht.


* Oplossingsgericht werken, d.w.z. in staat zijn onverwachte situaties op te vangen en te beheersen door de situatie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken.


* Kennis delen, d.w.z. in staat zijn anderen te tonen hoe zaken best aangepakt kunnen worden. Je demonstreert hierbij je vaardigheden en technieken.


* Dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesses beter te leren kennen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.


* Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier kunnen delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan zowel zelfstandig, als in teamverband werken.


* Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, diensten verlenen en raad geven.


* Betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk aansprakelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de bibliotheek. Je hanteert hiervoor hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten.


* Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 12 augustus 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.


Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.


Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.
Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 3 september 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019.


Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.
Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12) en salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.


Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Verbert Lieven, diensthoofd Studentgerichte Diensten (03 220 57 74), lieven.verbert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2018

Datum interview: vanaf 20/08/2018

Indiensttreding: 3/09/2018 of aansluitend