WT-OP-vac18-25 - Opleidingshoofd Grafische en Digitale Media
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd professionele bachelor
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 oktober 2018 of aansluitend t.e.m. 30 september 2022.
Details

Taakomschrijving

Je staat als lid van de departementale staf mee in voor de vorming van het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad, het strategisch beleid van de opleiding Grafische en Digitale Media (GDM) en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Op deze manier draag je bij tot de persoonlijke groei van de student en tot de realisatie van het beleid en profilering van het departement Wetenschap en Techniek (WT) Je staat in voor de implementatie van een duidelijk beleid voor de opleiding om de doelstellingen inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, kwaliteitszorg, financiën, personeel en representatie van deze opleiding binnen het kader van het departement WT en de hogeschool te realiseren.


Je staat onder andere in voor:

• het mee uittekenen van en vormgeven aan het departementaal strategisch beleid en het mee bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten. Je neemt onder andere deel aan diverse vergaderingen, werkgroepen en projectgroepen: je zit deze voor, start en/of volgt ze op. Je beslist mee over de brede acties en projecten van het departement. Je stimuleert en bewaakt ook de nexus onderwijs-onderzoek;

• het opmaken van een beleidsplan voor de opleiding GDM in nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad. Je ziet toe op de implementatie van het beleidsplan. Je inventariseert de behoeften bij medewerkers, studenten, alumni en werkveld. Je werkt eveneens mee aan de onderwijs- en onderzoeksvisie van de opleiding in overleg met de opleidingsstaf en zet dit ook om in een plan met daarin concrete korte- en lange-termijnacties, rekening houdend met het vooropgestelde budget en in overleg met de relevante belanghebbenden;

• het aansturen en monitoren van het toetsbeleid en de curriculumontwikkeling voor de opleiding. Het organiseren en coördineren van de opleidingsactiviteiten en mee verantwoordelijkheid opnemen bij de organisatie van het departement. Dit alles om een kwaliteitsvolle onderwijsorganisatie en een persoonlijke groei van de student te realiseren. Je stimuleert initiatieven betreffende onderwijsvernieuwing en van de internationale dimensie van de opleiding. Er wordt door jou ook toegezien op de studie- en studieloopbaanbegeleiding van de studenten, bijvoorbeeld door het aangaan van gesprekken rond trajectwijzigingen en uitschrijvingen. Je kijkt eveneens toe op de opmaak en actualisering van de ECTS-fiches, actualisatie van het opleidingsprogramma en de concordantietabel. Je zal eveneens adviseren in opleiding-gebonden casussen (gelijkwaardigheid van diploma's, EVC's, vrijstellingen);

• het instaan voor de inhoudelijke communicatie en informatie rond de opleidingen en het volgen van de evoluties op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld. Je houdt je actief bezig met het opzetten, opvolgen, interpreteren en gevolg geven aan markt- en concurrentieanalyses. Je tracht tot samenwerkingsverbanden en kennisdeling met concullega's te komen. Je houdt je kennis up-to-date. Dit alles om innovatieve voorstellen te formuleren en om te zetten naar haalbare initiatieven binnen de opleiding;

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je vertaalt en implementeert het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorg-systematiek binnen de opleiding;

• als leidinggevende van het onderwijzend personeel sta je in voor het stimuleren van de persoonlijke groei van je medewerkers om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je verdeelt onder meer de taken, doet de aan-en bijsturing van de opleidingsstaf en je bent voorzitter en/of opvolger van het overleg met betrokken onderwijzend personeel en studenten. Je voert op regelmatige tijdstippen functionerings- en evaluatiegesprekken en identificeert talenten en competenties.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma bij voorkeur in beeldende kunsten, communicatiewetenschappen of productontwikkeling.

• Je hebt minstens 5 jaar relevante leidinggevende of coördinerende ervaring in het werkveld of in het onderwijs. Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

• Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen in het onderwijs. Je hebt een solide kennis van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek met betrekking tot de betrokken afstudeerrichtingen die je toelaat deze mee inhoudelijk te vorm te geven en te ondersteunen.

• Je bent vertrouwd met de grafische en crossmediale sector en volgt nieuwe trends en innovaties op de voet op.


Je beschikt over de volgende competenties:

• conceptualiseren, d.w.z. abstraheren en de huidige context overstijgen. Je denkt in globale termen over waarden, systemen, processen en houdt daarbij het overzicht.

• beheren, d.w.z. kosten en tijd realistisch inschatten en deze doeltreffend beheren. Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing.

• relaties leggen, d.w.z. formele en informele contacten binnen de verschillende departementen en opleidingen opbouwen en onderhouden. Zo blijf je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

• teams bouwen, d.w.z. individuen valoriseren door effectieve werkverbanden op te zetten en door de samenwerking tussen teamleden en teams aan te moedigen.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (bv. lectoren, opleidingsstaf, studenten) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.
Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 12 augustus 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.


Selectieprocedure

• een preselectie,

• een assessment,

• beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie,

• aanstelling via beslissing van het Bestuursorgaan, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in het statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt van lector m.i.v. 1 oktober 2018 of aansluitend tot en met 30 september 2022.

Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt vanaf 01-10-2018 t.e.m. 30-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 502 (lector) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Professionele Bachelor ten belope van 20% en dit m.i.v. 01-10-2018 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert.

Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeuninx Carl, departementshoofd Wetenschap en Techniek (03 220 55 62), carl.smeuninx@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/08/2018

Datum interview: vanaf 21/08/2018

Indiensttreding: 1/10/2018 of aansluitend