FIN-ATP-vac18-01 - Adviseur financieel beleid
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 3 september 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur Financiën sta je mee in voor het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid van de hogeschool. Je maakt de financiële managementrapporteringen op, om zo de financiële en operationele doelstellingen van de hogeschool in kaart te brengen. Je adviseert de verschillende entiteiten (departementen, school of arts, directies en diensten) binnen de hogeschool bij het nemen van financiële beslissingen. Je bouwt als expert actief interne en externe contacten uit, teneinde de je toegewezen beleidsdossiers kwaliteitsvol en efficiënt af te werken.

Je staat onder andere in voor:

• het geven van financieel advies op korte en lange termijn om de financiële performantie te managen en te sturen.Dit doe je onder andere door het analyseren van de verschillende cijfers, alsook de data dewelke aan de basisliggen van deze cijfers zoals bijvoorbeeld trendanalyses op de inkomsten (overheidsfinanciering en studiegelden)of de studentengegevens. Je interpreteert en becommentarieert de resultaten. Je formuleert proactiefverschillende denkpistes met betrekking tot correctieve acties;

• het voorbereiden, opmaken, opvolgen en monitoren van de begroting, de meerjarenbegroting en de operationeleresultaten. Je evalueert de actuele financiële resultaten tegenover de budgetten en tegenover de resultaten vande vorige periodes. Je voert variantieanalyses uit, zorgt voor de verklaringen en stelt rapporten en adviezen op;

• het opmaken, het uitschrijven en becommentariëren van financiële analyses en rapporten (financiëlejaarrekening, jaarverslag, …) voor de interne beslissingsorganen en de overheid teneinde ten allen tijde decorrecte financiële gegevens te rapporteren. Je staat in voor het tijdig indienen van financiële gegevens metgarantie van hun accuraatheid, consequenties en integriteit;

• het opstellen, controleren en opvolgen van financiële rapporteringsprocedures. Je zorgt voor een continueverbetering van de kwaliteit van de gebruikte processen en tools;

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen het financieel beleid, decretale evoluties en het hogeschoollandschap.


Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur een economische richting.

• Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring als controller of financieel expert binnen een middelgrote organisatie.

Je beschikt over de volgende competenties:

• vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen en situaties benaderen opeen creatieve manier.

• integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren ensluitende conclusies trekken.

• organiseren, d.w.z. vertalen van een strategie, tactische of operationele beleidslijn in concreet meetbare alternatieven.

• adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van collega's en externen op basis van eigen expertise rond financieel beleid.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. collega's en externe partners op een kwalitatieve manier begeleiden, dienstverlenen en raad geven.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigenhetzelfde te doen.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen en voor het beleid, de procedures en de structuur.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 15 augustus 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor online testen (16-08 t.e.m. 21-08) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 3 september 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke, directeur financiën (03 220 34 72), elke.smeets@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2018

Datum interview: vanaf 21/08/2018

Indiensttreding: 3/09/2018 of aansluitend