PAT-ATP-vac18-11 - Stafmedewerker webontwikkeling
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Overig
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 27 augustus 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Als stafmedewerker webontwikkeling zorg je voor de verdere uitbouw van een nieuwe digitale leeromgeving en intranet voor studenten en personeel. Je doet dat door plugins en modules te programmeren in en rond onze open source-leeromgeving (Moodle) en intranet (Drupal). Samen met collega’s van de dienst ICT en de dienst Onderwijsontwikkeling- en innovatie optimaliseer je de platformen, om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening en een doeltreffende werking te garanderen.


Je staat onder andere in voor:

• het ontwikkelen, optimaliseren en uitbouwen van de diverse webapplicaties door middel van objectgeoriënteerd programmeren met PHP 7.0 en javascript. Je werkt met de verschillende databases zoals MySQL, MS SQL en MariaDB en kan API’s en REST-services gebruiken bij het ontwikkelen van de webapplicaties. Tijdens het programmeren pas je het principe van versiebeheer toe, de hogeschool gebruikt daarvoor Git;

• het ontwikkelen en updaten van processen. Je beheert het overzicht van de toepassingen van de digitale leeromgeving en zorgt ervoor dat alles up-to-date is. Hiervoor volg je mee de security, patches en updates van de webplatformen op die in gebruik zijn. Je actualiseert de tools in kwestie bij wijziging van interne processen of wetgeving (bv. privacy). Je verstrekt eveneens de documentatie m.b.t. webplatformen; je werkt onder meer procedures uit, zorgt voor automatisaties en schrijft richtlijnen voor het gebruik van digitale platformen. Daarenboven ben je mee verantwoordelijk voor het rechtenbeheer en sta je mee in voor de implementatie en technische ondersteuning ervan;

• het volgen van de evoluties en trends in webontwikkeling, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving (o.a. GDPR). Je initieert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen, door o.a. de werking van platformen die je beheert te evalueren en voorstellen te doen tot verbetering of uitbreiding. Je staat ook open voor vernieuwing, ziet de voor- en nadelen van open source, leert snel en wisselt je ervaring en kennis uit met zowel technische specialisten als met collega’s die voor de functionele kant zorgen. Je fungeert tevens als aanspreekpunt voor technische aspecten van het digitale leerplatform en websites van AP, door informatie en vormingen te geven over de aangereikte oplossingen en tools.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een graduaatsdiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in een ICT-richting of in (web) development.

• Je hebt enkele jaren ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van websites en webapplicaties.

• Je hebt een oog voor lay-out, gebruiksvriendelijkheid en design.

• Je hebt een uitgebreide kennis van programmeertalen (PHP 7.0, javascript), je kent objectgeoriënteerd programmeren en je weet voldoende van markup languages (HTML, CSS) om daarin bugs op te lossen. Je weet hoe je met databases (MySQL, MS SQL, MariaDB) moet omgaan en je bent bekend met API's en REST-services. Je vindt bij voorkeur ook je weg in een Linuxomgeving (CentOS, Apache, Nginx) en weet hoe je Vim moet gebruiken. Daarnaast ken je het principe van werken met versiebeheer (AP gebruikt Git).

• Enige ervaring met open source-toepassingen zoals Moodle en Drupal is een meerwaarde, je weet ook dat Google en Stackoverflow je beste vriend zijn.

• Je schrikt niet terug van een administratief kantje aan je werk en je weet hoe je een functionele analyse maakt en begeleidt.

• Je beschikt over een gedegen geschreven en gesproken kennis van het Engels.

Je beschikt over de volgende competenties:

• integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse platformen, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie uit databases en koppelingen, en beoordeelt de beschikbare alternatieven.

• beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissingen nemen o.b.v. (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor-en nadelen ervan en met de diverse opties die er zijn. Je bent stressbestendig en deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken.

• adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie o.b.v. de eigen expertise.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan zowel in team, als zelfstandig werken. Je bent in staat constructief overleg te plegen met collega's en leidinggevenden, en weet feedback m.b.t je werkwijze probleemloos te verwerken. Je hecht belang aan goede communicatie binnen het team en stimuleert samenwerking.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne (studenten en onderwijzend personeel) en externe (o.a. collega's van andere onderwijsinstellingen) belanghebbenden op een efficiënte manier begeleiden en informeren aangaande de digitale omgevingen.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.
Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren

Tot en met 15 augustus 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor de technische proef (21-08-2018) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 90% m.i.v. 27 augustus 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 10% m.i.v. 27 augustus 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019 (of terugkeer titularis).


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.
Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beeckmans Ive, diensthoofd ICT (wnd) (03 220 57 50), ive.beeckmans@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2018

Datum interview: vanaf 21/08/2018

Indiensttreding: 27/08/2018 of aansluitend