PAT-ATP-vac18-10 - Stafmedewerker webontwikkeling en -analyse
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 27 augustus 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Voor de uitbouw van een studentvolgsysteem zoekt AP Hogeschool een stafmedewerker webontwikkeling en -analyse. Samen met collega’s van de dienst ICT, de dienst Studentgerichte Diensten en de dienst Studentenvoorzieningen ontwikkel en optimaliseer je dit volgsysteem, om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening en een doeltreffende werking te garanderen.

Je staat onder andere in voor:

• het aanbieden van een optimale dienstverlening aan de studenten en docenten van AP Hogeschool; je ondersteunt, faciliteert en adviseert collega’s van de dienst Studentgerichte Diensten en de dienst Studentenvoorzieningen bij de opzet, het gebruik en de verdere uitbouw van het studentvolgsysteem en zorgt voor consistentie in het webproject. Je bent verantwoordelijk voor een verdere integratie van het digitale platform in de huidige werking van de hogeschool. Je fungeert als aanspreekpunt voor de collega’s die het beleid rond het studentvolgsysteem ontwikkelen, neemt deel aan werk- of stuurgroepen daarover, en maakt op basis daarvan een technisch-functionele analyse. Je bespreekt die analyse met de belanghebbenden en nadien zorg je samen met je collega-ontwikkelaars en systeembeheerders voor de technische vertaalslag. Je bent zelf de lead developer van het systeem;

• het ontwikkelen en updaten van processen. Je beheert de digitale omgeving en zorgt ervoor dat alles up-to-date is. Daarvoor volg je mee de security, patches en updates van het webplatform. Je actualiseert de tools in kwestie bij wijziging van interne processen of wetgeving (bv. decretale aanpassingen). Je verstrekt eveneens de documentatie m.b.t. het webplatform; je werkt onder meer procedures uit en schrijft richtlijnen voor het gebruik van de tool. Daarnaast geef je af en toe een interne opleiding aan de key users. Ook ben je verantwoordelijk voor het fijnmazige rechtenbeheer van het digitale platform en sta je in voor de implementatie en technische ondersteuning daarvan;

• het volgen van de evoluties en trends in webontwikkeling, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving (o.a. GDPR). Je initieert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen, door o.a. de werking van het platform dat je beheert te evalueren en voorstellen te doen tot verbetering of uitbreiding. Je staat ook open voor vernieuwing, ziet de voor- en nadelen van open source, leert snel en wisselt je ervaring en kennis uit met je collega’s van de betrokken diensten.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, een graduaatsdiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in een ICT-richting, met als specialisatie (web) development.

• Je hebt enkele jaren ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van websites en webapplicaties.

• Je hebt een uitgebreide kennis van programmeertalen (PHP 7.0, Ruby on Rails, Angular2, javascript, …). Je kunt objectgeoriënteerd programmeren en je weet voldoende van markup languages (HTML, CSS) om een degelijke lay-out te voorzien. Je weet hoe je met databases (MySQL, MS SQL, MariaDB) moet omgaan en je kan zelf API's en REST-services schrijven. Je vindt bij voorkeur ook je weg in een Linux-omgeving (CentOS, Apache, Nginx) en weet hoe je Vim moet gebruiken. Daarnaast ken je het principe van werken met versiebeheer (AP gebruikt Git).

• Je bent bij voorkeur op de hoogte van het AnySurfer-label, ervaring met de implementatie daarvan is zeer welkom.

• Je hebt een oog voor gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en design.

• Enige ervaring met open source-toepassingen is een meerwaarde, je weet ook dat Google en Stackoverflow je beste vriend zijn.

• Je hebt een gedegen geschreven en gesproken kennis van het Engels.

• Naast een gepassioneerd inhoudelijk expert, ben je ook communicatief erg sterk en klantgericht.

• Je schrikt niet terug van een administratief kantje aan je werk en je hebt ervaring met het maken en begeleiden van een functionele analyse.Je beschikt over de volgende competenties:

• integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse platformen, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie uit databases en koppelingen, en beoordeelt de beschikbare alternatieven.

• beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissingen nemen o.b.v. (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die er zijn. Je bent stressbestendig en deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken.

• adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie o.b.v. de eigen expertise.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan zowel in team, als zelfstandig werken. Je bent in staat constructief overleg te plegen met collega's en leidinggevenden, en weet feedback m.b.t je werkwijze probleemloos te verwerken. Je hecht belang aan goede communicatie binnen het team en stimuleert samenwerking.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne (studenten en onderwijzend personeel) en externe (o.a. collega's van andere onderwijsinstellingen) belanghebbenden op een efficiënte manier begeleiden, dienst verlenen en informeren aangaande de digitale omgeving.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 15 augustus 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor de technische proef (21-08-2018) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 27 augustus 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019.

Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beeckmans Ive, diensthoofd ICT (wnd) (03 220 57 50), ive.beeckmans@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2018

Datum interview: vanaf 21/08/2018

Indiensttreding: 27/08/2018 of aansluitend