PAT-ATP-vac18-09 - Medewerker netwerkbeheer
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 27 augustus 2018 of aansluitend t.e.m. 15 september 2019.
Details

Taakomschrijving

Als medewerker netwerkbeheer ondersteun je de ICT-dienst door activiteiten binnen netwerk en telefonie en daaraan gerelateerde administratieve taken uit te voeren, rekening houdend met geldende deadlines, procedures en wetgeving. Je beheert, samen met de administratief teamcoördinator netwerkbeheer, de netwerk- en telefonie-infrastructuur van de hele hogeschool, om een kwaliteitsvolle en continue werking te garanderen.

Je staat onder andere in voor:

• het beheer van de netwerk- en telefonie-infrastructuur van de hele hogeschool; je bent mee verantwoordelijk voor de installatie, configuratie, performance monitoring en algemeen onderhoud van beiden. Je voert standaard netwerk-configuraties en –operaties uit zoals (her)installatie van switches, patching, (her)configuratie van VLANs, definitie van allerhande gebruikersprofielen, (her)configuratie van DHCP-server, aanmaak van en aanpassingen aan SSID’s. Ook realiseer je standaard configuratie-wijzigingen aan de VoIP telefonie-infrastructuur zoals de aanmaak van bijkomende telefoonnummers, ondersteuning van de helpdesk bij plaatsing van nieuwe toestellen en het beheer van de licenties. Bij de aankoop van apparatuur heb je een adviserende rol, ten aanzien van de administratief teamcoördinator netwerkbeheer en het diensthoofd ICT.

Je werkuren zijn meestal regelmatig en overdag. Flexibiliteit wordt wel gevraagd in bepaalde omstandigheden zoals storingen, aanpassingen aan de installaties of vernieuwingswerken. Je zal eventueel deel uitmaken van de 24/7-standby: dat vereist af en toe weekend- of avondwerk;

• het verwerken van administratieve taken, waaronder technische documentatie en dossieropvolging. Je documenteert en actualiseert procedures m.b.t. netwerken en telefonie. Zo teken je plannen uit van WiFi en maak je draaiboeken voor implementatie van netwerken en telefonie op nieuwe campussen. In het kader van klantgerichtheid communiceer je naar gebruikers over de geplande en onverwachte onbeschikbaarheid van netwerken en telefonie;

• het regelmatig bezorgen van een algemene stand van zaken aan de collega’s van de ICT-dienst en de administratief teamcoördinator netwerkbeheer. Je bent ook aanspreekpunt i.v.m. netwerken en installaties voor collega’s van de helpdesk en systeembeheer, voor departementen en externe partners. Je geeft toelichting omtrent de toepassing van interne procedures en de wetgeving; zo volg je evoluties en trends binnen netwerkbeheer, beveiliging en GDPR. Om je kennis up-to-date te houden, lees je vakliteratuur en neem je deel aan workshops, conferenties en opleidingen. Je geeft eveneens jaarlijks input m.b.t. de begroting aan de administratief teamcoördinator netwerkbeheer;

• het meewerken aan de optimalisatie van netwerken, firewalls en telefonie om de efficiëntie van ICT-platformen en kwaliteit van de resultaten te verhogen. Je detecteert (recurrente) structurele problemen, doet voorstellen tot verbetering en schijft deze eveneens uit.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in een ICT-richting of in netwerkbeheer.

• Je hebt bij voorkeur 5 jaar aantoonbare relevante ervaring met netwerken, firewalls en IP-telefonie.

• Je hebt ervaring met het (mee) opstellen en uitvoeren van ICT-projecten.Je beschikt over de volgende competenties:

• integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse gegevens, alternatieven genereren en trekken vansluitende conclusies om een stabiel netwerk te garanderen.

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en steunt beslissingen op eengrondige probleemanalyse.

• oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte en wederkerende situaties opvangen door deze te begrijpen en op proactieve wijze te verwerken. Je deinst er niet voor terug om zelf je handen vuil te maken.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. collega's en externe partners op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven. Je werkt klant- en oplossingsgericht: je geeft de nodige informatie tijdig door, overweegt meerdere alternatieven, bent bereikbaar en gaat zelf naar de verschillende campussen indien nodig.

• samenwerken, d.w.z. ideeën op een open manier delen met collega's en partners, en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je neemt het initiatief om regelmatig te overleggen met collega's binnen de ICT-dienst. Je kan zowel zelfstandig als in team werken en stemt geregeld af met je leidinggevende.

• dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond en mening te leren kennen. Je polst naar de mening van gesprekspartners en reageert op een weldoordachte manier op de emoties van anderen. Je beschikt over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

• betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor een optimale werking van het netwerk binnen de gehele hogeschool. Je blijft doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 15 augustus 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor de technische proef (21-08-2018) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100% m.i.v. 27 augustus 2018 of aansluitend tot en met 15 september 2019 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beeckmans Ive, diensthoofd ICT (wnd) (03 220 57 50), ive.beeckmans@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2018

Datum interview: vanaf 21/08/2018

Indiensttreding: 27/08/2018 of aansluitend