PAT-ATP-vac18-08 - Adviseur gebouwen
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 oktober 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Als deskundige in gebouwenbeheer coördineer je uiteenlopende projecten binnen het patrimoniumbeheer van de hogeschool. Samen met collega’s en externe partners, en onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten, ben je de projectverantwoordelijke m.b.t. projecten rond het opstellen en uitrollen van het masterplan patrimonium van de hogeschool. Omwille van de noodzaak tot permanentie bij avond-onderwijsactiviteiten wordt er verwacht om bij urgenties ook avonduren te werken. Zo garandeer je de veiligheid van de studenten en personeel op de campussen en bouw je mee aan kwaliteitsvol onderwijs voor onze studenten.

Je staat onder andere in voor:

• het mee ontwikkelen van projectplannen m.b.t. het onderhoud van de gebouwen, het beheer van de schadedossiers en in het kader van het masterplan patrimonium (bv. renovatieprojecten, geschiktmakingswerken). Je verzamelt en analyseert informatie, en vertaalt interne en externe beleidslijnen naar een concreet projectplan i.f.v. de prioriteiten. Je stelt eveneens rapporteringen op m.b.t. werfopvolging, formuleert adviezen en bereidt beleidsnota’s voor;

• het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de toegewezen projecten (vb. een implementatietraject voor nieuwe gebouwensoftware) bij patrimonium. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening en continue verbetering te garanderen, hou je ook rekening met interne evoluties en wijzigingen in de wetgeving. Je beheert en optimaliseert ook de gebruikte databanken (o.a. een Facilitair Management Informatiesysteem) en digitale plannen van de campussen;

• het adviseren van collega’s en aannemers bij renovatieprojecten en geschiktmakingswerken op de verschillende campussen van AP. Je verzorgt ook de communicatie over beleidsbeslissingen, je pleegt overleg en verleent advies in vergaderingen en houdt belanghebbenden (o.a. gebruikers, lectoren en studenten) op de hoogte van de vooruitgang;

• het volgen van evoluties en ontwikkelingen binnen het onderhoud van gebouwen, renovatieprojecten en bouw-gerelateerde aspecten van het patrimonium. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega's en neemt deel aan opleidingen. Je initieert nieuwe initiatieven rond optimalisaties van het patrimoniumbeheer van de hogeschool. Je stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een bouw-gerelateerde opleiding.

• Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het werkveld.

• Je hebt een goede kennis van Autocad.

• Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen.

• Je kan bij voorkeur werken met een databank.

Je beschikt over de volgende competenties:

• vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen maar vernieuwend zijn.

• organiseren, d.w.z. vertalen van een strategie, tactische of operationele beleidslijn in concreet meetbare objectieven.

• integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren en sluitende conclusies trekken.

• adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van collega's, aannemers en andere externe partners o.b.v. eigen expertise.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten; er mee de eindverantwoordelijkheid voor dragen, tegenover de organisatie en de betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 2 september 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.


Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 oktober 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019.


Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk, directeur Patrimonium en Faciliteiten (03 220 55 55), dirk.decuyper@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/09/2018

Datum interview: vanaf 06/09/2018

Indiensttreding: 1/10/2018 of aansluitend