PER-ATP-vac17-05 - HR Adviseur (100%)
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 15 januari 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Als HR business partner geef je mee vorm aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van het HR-beleid van AP. Eén van de projecten waar je mee je schouders onder zet is de voorbereiding van de integratie van graduaatsopleidingen en de specifieke lerarenopleiding binnen de hogeschool. Je vormt de schakel tussen de verschillende belanghebbenden (verantwoordelijken graduaatsopleidingen, het algemene beleidsniveau en de teams verantwoordelijk voor de operationele HR-dienstverlening). Je bouwt een duurzame relatie uit met de groep medewerkers die instroomt en zorgt ervoor dat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten en verder kunnen ontwikkelen. Je schept een klimaat van veiligheid en vertrouwen en weet weerstand tegen verandering om te zetten in steun en samenwerking. Je neemt een actieve rol op in het begeleiden van HR-processen en - projecten, en waarborgt zo een efficiënte bedrijfsvoering en kwaliteitsvolle dienstverlening.

Je staat onder andere in voor:

• het opnemen van de rol van strategische HR partner voor de graduaatsopleidingen en specifieke lerarenopleiding op het vlak van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Een doorgedreven kennis van en sterke affiniteit met de activiteiten van de groep stellen je, in combinatie met een gedegen en brede HR-expertise, in staat deze rol op te nemen. Je HR expertise heeft betrekking tot de volledige carrièrecyclus van de personeelsleden: van 'rekrutering & selectie', onboarding, naar integratie, talentontwikkeling en competentiemanagement, tot dossierbeheer, ‘payroll en loonbeleid' en tenslotte exit;

• het uittekenen en de realisatie van ontwikkelings- veranderingstrajecten op vlak van HR, samen met collega’s en andere experten. Je coördineert het geheel en je draagt bij aan HR-projecten vanuit een diepgaande kennis van de personeelsgroep en een brede HR-expertise;

• het mee ontwikkelen, coördineren en realiseren van het HR-beleid. Daartoe ontwikkel en implementeer je rapporteringen, rol je nieuwe processen en procedures uit en voer je kritische analyses uit op bestaande rapporten, processen en procedures;

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving en organisatieontwikkelingen, teneinde de procedures en processen van de entiteit te actualiseren en innovatieve voorstellen te formuleren;

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in de humane wetenschappen.

• Je hebt een ruime ervaring met personeelsbeleid, bij voorkeur vanuit een project- en/of managementrol of als HRbusiness partner in middelgroot bedrijf.

• Je hebt een degelijke parate HR kennis inzake sociale en arbeidswetgeving, rekrutering en selectie, talentontwikkeling encompetentiemanagement, loonbeleid en beheer van personeelsdossiers en payroll.

• Je beheerst de courante informaticatoepassingen zeer goed (Excel, Word, Powerpoint). Ervaring met het gebruik en hetmaken van rapporteringen op basis van een (personeels)databank is een meerwaarde.


Je beschikt over volgende competenties:

• Vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen maar vernieuwend zijn. Jestimuleert innovatie en speelt spontaan in op kansen die zich aanbieden. Je introduceert verbeteringen inwerkaanpak en procedures, en anticipeert op gebeurtenissen.

• Integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, het generen van alternatieven en hettrekken van sluitende conclusies. Je kan analytisch denken en benadert een probleem vanuit verschillendeinvalshoeken. Je werkt met oog voor detail en signaleert onnauwkeurigheden en past deze aan.

• Organiseren, d.w.z. vertalen van een strategie, tactische of operationele beleidslijn in concreet meetbareobjectieven. Je kan zelfstandig, georganiseerd en coördinerend werken. Je bent ook planmatig, kosten- en tijdsbewust.

• Adviseren, d.w.z. anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren op basis van de eigen expertise.

• Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigenhetzelfde te doen. Je kan je gedrag en houding aanpassen, afhankelijk van de persoon waarmee je contact hebt.Je luistert actief, stimuleert een open dialoog en reageert inhoudelijk. Interne en externe samenwerkingen ga jeaan uit wederzijds belang; je onderneemt actie om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden.

• Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (studenten, werkveld, andereentiteiten,...) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• Organisatiebetrokkenheid, d.w.z. zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogderesultaten; er mee de eindverantwoordelijkheid voor dragen, tegenover de organisatie en betrokkenen.

• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën,meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouw aan vertrouwen op basis van deeigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 9 januari 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 15 januari 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Esseldeurs Elke, Diensthoofd Personeelsbeheer en HRM (03 220 57 09), elke.esseldeurs@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/01/2018

Datum interview: vanaf 12/01/2018

Indiensttreding: 15/01/2018 of aansluitend