WT-ATP-vac17-65 - Medewerker financiƫn (100%)
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 januari 2018 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt de administratie van het departement Wetenschap en Techniek door bestellingen, financiële administratieve activiteiten en administratieve en inhoudelijke taken m.b.t. de organisatie van het departement en de studentendossiers op te volgen. Je houdt hierbij rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving, om zo bij te dragen aan de vlotte en operationele werking van de processen, en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het departement Wetenschap en Techniek. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie, bedoeld voor zowel collega's als externen.

Je staat onder andere in voor:

• het verwerken van samenhangende administratieve taken die betrekking hebben op de bestellingen en financiële administratie van Campus Ellermanstraat, waaronder de besteladministratie. Je maakt bestellingen via Procure volgens de aankoopprocedure van AP Hogeschool: je volgt bestellingen op, bent verantwoordelijk voor het stockbeheer en beheert de inventaris van het departement Wetenschap en Techniek. Je ondersteunt ook het campus- en studentensecretariaat bij administratieve taken en permanentie aan de balie. Je verwerkt gegevens m.b.t. studentendossiers (bv. in- en uitschrijvingen, contractwijzigingen, afwezigheden) en verzamelt hiervoor informatie bij verschillende belanghebbenden;

• het opvolgen van budgetten en investeringen, ten voordele van een optimale dienstverlening aan collega's en externe belanghebbenden. Als departementaal budgetbeheerder volg je het volledige budgettaire proces op: de opmaak van de departementale begroting en de budgetcontrole. Je rapporteert over de aanwending van de budgetten op regelmatige tijdstippen aan het departementshoofd en de opleidingshoofden, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Je stelt een meerjarenbegroting op, voert dossiers uit in overleg met de labverantwoordelijken en volgt deze op. Je volgt ook raam-en onderhoudscontracten op en leeft deze na;

• het begeleiden van studenten van de campus Ellermanstraat. Je behandelt aanvragen m.b.t. de individuele aanpassingen en coördineert de implementering van de toegekende aanpassingen;

• het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van belanghebbenden, om hen te begeleiden en te informeren. Je staat in voor het overleg met alle betrokkenen en communiceert met de directie Financiën;

• het meewerken aan de optimalisatie van ICT-platformen (Procure en Bamaflex), om zo de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen;

• het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen. Je volgt eveneens de evoluties en ontwikkelingen binnen de financiële administratie en besteladministratie, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.

Profiel

Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in een economische richting.

Het bezit van een attest 'hulpverlener EHBO' is een meerwaarde.

Je hebt ervaring in het werkveld.

Je hebt bij voorkeur kennis van softwareprogramma's Procure (besteladministratie) en Bamaflex (studentenadministratie).Je beschikt over de volgende competenties:

• integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies. Je werkt planmatig en resultaatgericht.

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare informatie.

• oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen door de situatie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan zowel in team als zelfstandig werken.

• dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, mening en interesse te leren kennen. Je gaat regelmatig in overleg met de opleidingshoofden van de campus.

• betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij frustratie of druk.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 26 november 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 60% m.i.v. 1 januari 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% m.i.v. 1 januari 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2018 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch- personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeroms Carl, diensthoofd administratie en organisatie (03 220 55 63 ), carl.geeroms@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/11/2017

Datum interview: vanaf 4/12/2017

Indiensttreding: 1/1/2018 of aansluitend