ADI-ATP-vac17-03 - Stafmedewerker Kwaliteitsmonitoring en -evaluatie graduaatsopleidingen (50%)
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Diensten Algemeen Directeur
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 4 december 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie sta je in voor de kwaliteitsmonitoring en –evaluatie van de graduaatsopleidingen van AP Hogeschool. Je volgt de kwaliteit van deze opleidingen op, monitort en evalueert hun voortgang. Op die manier vergroot je het algemeen inzicht m.b.t. kwaliteitsverwachtingen en het zelfsturend vermogen van de opleidingen.


Je staat onder andere in voor:

• het vertalen van beleidslijnen (o.a. decreten) en het AP-Kwaliteitskader naar concrete toepassingen voor de kwaliteitsmonitoring en –evaluatie van de graduaatsopleidingen. Hiervoor verzamel je informatie bij de overheid, binnen de hogeschool en bij de opleidingen; deze informatie analyseer en integreer je. Je stelt gedetailleerde dossiers en nota’s op voor je leidinggevende en de verantwoordelijken van de graduaatsopleidingen: je adviseert hen en bewaakt de voortgang van deze dossiers;


• het monitoren van de integratie- , actualisatie- en verbetertrajecten van de graduaatsopleidingen in kader van de dossiers Toets NieuweOpleiding;


• het ontwikkelen, opvolgen en actualiseren van processen, richtlijnen en tools voor de kwaliteitsmonitoring en – evaluatie van de graduaatsopleidingen. Je werkt in samenspraak met de opleidingen en interne diensten tools (o.a. vragenlijsten, evaluatieformulieren, databanken) uit om de kwaliteit van een opleiding te monitoren en te evalueren;


• het analyseren van de verkregen resultaten, het toelichten van deze resultaten en het rapporteren hierover aan de belanghebbenden binnen de AP Hogeschool.

Profiel

Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met min. 5 jaar relevante of gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in het studiegebied sociaal-agogisch werk, pedagogie of humane wetenschappen.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het werkveld en/of ervaring met het Hoger (Beroeps)Onderwijs.

• Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement.

• Je beheerst projectmanagement.

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office-programma’s.


Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. je gaat kritisch om met informatie . Je onderscheidt relevante van irrelevante informatie en herkent patronen in de beschikbare informatie. Je bent doortastend en werkt zeer nauwgezet.

• integreren, d.w.z. je weet relevante verbanden te leggen tussen data uit verschillende bronnen. Je kan een relevante synthese maken, juiste conclusies trekken en deze weergeven.

• beslissen, d.w.z. je neemt tijdig de juiste beslissingen o.b.v. (onvolledige informatie rekening houdend met de voor- en nadelen ervan en de te realiseren doelstellingen. Je baseert je conclusies en rapportage op een grondige probleemanalyse.

• adviseren, d.w.z. je adviseert gericht de opleidingsverantwoordelijken, je collega's en je leidinggevende m.b.t. de kwaliteit van de graduaatsopleidingen.

• rapporteren, d.w.z. je hebt goede communicatieve vaardigheden. Je koppelt de resultaten op een heldere en gestructureerde manier terug naar de verschillende belanghebbenden.

• samenwerken, d.w.z. je deelt je ideeën en opvattingen op een open manier met anderen en nodigt hen ertoe uit hetzelfde te doen. Je communiceert op constructieve wijze en proactief, je bent diplomatisch ingesteld en neemt een positieve en oplossingsgerichte houding aan. Je denkt mee met collega's om tot een gepast resultaat te komen bij complexe dossiers.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je voelt je persoonlijk betrokken voor het garanderen van kwalitatief onderwijs binnen AP Hogeschool. Je bent je bewust van de organisatiecultuur van AP Hogeschool en houdt rekening met de eigenheid van de graduaatsopleidingen.

• betrouwbaar en respectvol, d.w.z. je handelt consequent en integer . Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige verantwoordelijkheidszin.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 26 november 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 50% m.i.v. 4 december 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/overzichtper100.asp? nr=5. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeraerts Liene, diensthoofd kwaliteitsevaluatie (03 220 54 23 ), liene.geeraerts@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/11/2017

Datum interview: vanaf 29/11/2017

Indiensttreding: 4/12/2017 of aansluitend