PAT-ATP-vac17-13 - Administratief teamco├Ârdinator netwerkbeheer (100%)
Betrekking
Functie:
administratief teamco├Ârdinator
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 4 december 2017 of aansluitend t.e.m. 17 september 2018.
Details

Taakomschrijving

Als administratief teamcoördinator sta je in voor de coördinatie van de netwerken en telefonie in de hogeschool ter bevordering van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Om binnen de dienst ICT als goed functionerend team te werken, begeleid en stuur je collega’s aan bij de uitvoering van hun operationele taken. Je hebt een ondersteunende functie t.a.v. het diensthoofd ICT en bent het aanspreekpunt voor zowel de netwerkverbindingen tussen de campussen, als voor het interne netwerk van de twaalf verschillende locaties van de hogeschool. Dat geldt ook voor de telefonie binnen de gehele hogeschool en voor externen.

Je staat onder andere in voor:

• het plannen en prioritiseren van activiteiten binnen netwerkbeheer en telefonie. Je coördineert de technische aanpassingen aan de netwerk- en telefonie-infrastructuur en legt eisen vast m.b.t. de capaciteit, functionaliteit en integriteit van de infrastructuur met als doel de continuïteit en beschikbaarheid ervan te garanderen. Zo sta je, in samenspraak met de externe netwerkintegrator, in voor het beheer van de firewall (Fortinet), de installatie van switches (Alcatel), patching, configuratie van VLAN’s, definiëren van gebruikersprofielen, configuratie van de DHCP-server en aanmaak van SSID’s. Je voert standaard configuratie-wijzigingen uit aan de VoIP telefonie-infrastructuur (Alcatel) zoals de aanmaak van telefoonnummers, geeft ondersteuning aan de ICT-helpdesk bij plaatsing van nieuwe toestellen en doet het beheer van de licenties. Je coördineert ook het testen en de integratie van nieuwe producten. Je begeleidt en controleert externe leveranciers (van huidige en nieuwe producten) en hun activiteiten. Complexe casussen en de begroting voor netwerkbeheer bespreek je met het diensthoofd ICT.

Je werkuren zijn meestal regelmatig en overdag. Flexibiliteit wordt wel gevraagd in bepaalde omstandigheden zoals storingen, aanpassingen aan de installaties of vernieuwingswerken. Je zal eventueel deel uitmaken van de 24/7-standby: dat vereist af en toe weekend- of avondwerk;• het functioneel aansturen en begeleiden van collega’s om een hecht en gemotiveerd team uit te bouwen. Je verdeelt taken, geeft duidelijke instructies, bewaakt de kwaliteit van geleverde resultaten en volgt de professionele ontwikkeling van medewerkers op. Om kwaliteitsvol denken en handelen te stimuleren, reflecteer je kritisch over de werkwijze van het team en je eigen functioneren, en stuurt deze bij indien nodig;

• het verwerken van administratieve taken, waaronder technische documentatie en dossieropvolging. Je documenteert en actualiseert procedures m.b.t. netwerken en telefonie. In het kader van klantgerichtheid communiceer je naar gebruikers over de geplande en onverwachte onbeschikbaarheid van netwerken en telefonie. Je verzorgt ook de voorbereiding, verslaggeving en opvolging van de werkgroep ICT in samenwerking met de administratief teamcoördinator helpdesk;

• het regelmatig bezorgen van een algemene stand van zaken aan de collega’s van de ICT-dienst en het diensthoofd ICT. Je beantwoordt ook vragen van collega’s binnen de ICT-dienst, binnen departementen i.v.m. installaties en netwerken, en van externen (o.a. providers). Je geeft toelichting omtrent de toepassing van interne procedures en de wetgeving; zo volg je evoluties en trends binnen netwerkbeheer, beveiliging en GDPR. Om je kennis up-to-date te houden, lees je vakliteratuur en neem je deel aan workshops, conferenties en opleidingen;

• het meewerken aan de optimalisatie van netwerken, firewalls en telefonie om de efficiëntie van ICT-platformen en kwaliteit van de resultaten te verhogen. Je detecteert (recurrente) structurele problemen, doet voorstellen tot verbetering en schijft deze eveneens uit.

Profiel

Je bezit een masterdiploma of een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in een ICT-richting of in netwerkbeheer.

Je hebt bij voorkeur 5 jaar aantoonbare relevante ervaring met netwerken, firewalls en IP-telefonie.

Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring met teamcoördinatie.

Je hebt ervaring met het plannen en uitvoeren van ICT-projecten.

Je beschikt over de volgende competenties:

• integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies om een stabiel netwerk te garanderen.

• beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissing nemen o.b.v. (on)volledige informatie, rekening houdend met alle voor- en nadelen zodat het netwerk de hoogst mogelijk uptime heeft. Je steunt je beslissingen op een grondige probleemanalyse en bent proactief.

• motiveren, d.w.z. anderen erkennen en waarderen voor hun inzet door hen te wijzen op positieve resultaten en de impact ervan.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. collega's en externe partners op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven. Je werkt klant- en oplossingsgericht: je geeft de nodige informatie tijdig door, overweegt meerdere alternatieven en bent bereikbaar.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met collega's en de netwerkintegrator, en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je neemt het initiatief om met de systeembeheerders de infrastructuur grondig te leren kennen en regelmatig te overleggen. Je kan zowel zelfstandig als in team werken en stemt geregeld af met je leidinggevenden.

• dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesses te leren kennen. Je polst naar de mening van gesprekspartners en reageert op een weldoordachte manier op de emoties van anderen. Je beschikt over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid voor het volledige netwerk, zowel tegenover de organisatie als externe betrokkenen. betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 26 november 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100%, m.i.v. 4 december 2017 of aansluitend tot en met 17 september 2018 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch- personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beeckmans Ive, diensthoofd ICT (wnd) (03 220 57 50), ive.beeckmans@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/11/2017

Datum interview: vanaf 30/11/2017

Indiensttreding: 4/12/2017 of aansluitend