WT-ATP-vac17-63 - Medewerker bestellingen en financiƫle administratie (50%)
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 6 november 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2017.
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Administratie en Organisatie, de administratie van het departement Wetenschap en Techniek door het uitvoeren van bestellingen en financiële administratieve activiteiten. Je houdt hierbij rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving, om zo bij te dragen aan de vlotte en operationele werking van de processen en kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van het departement Wetenschap en Techniek. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie, bedoeld voor zowel internen als externen.

Je staat onder andere in voor:

• het verwerken van administratieve taken die betrekking hebben op de bestellingen en financiële administratie van de campus, rekening houdend met en in toepassing van geldende afspraken, procedures, wet- en regelgeving. Je maakt bestellingen via Procure volgens de aankoopprocedure van AP Hogeschool. Je volgt deze bestellingen op en doet het stockbeheer (o.a. van chemische producten). Je staat in voor de verdeling van de producten en het afvalbeheer. Je ondersteunt eveneens het campus- en studentensecretariaat bij administratieve taken (vb. permanentie aan de balie, roosteren, studentenadministratie) Je verkoopt het materiaal aan studenten in de campuswinkel;

• het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van belanghebbenden (o.a. collega's op het departement en studenten), om deze te begeleiden en te informeren. Je staat in voor het overleg met alle betrokkenen en communiceert met de directie Financiën;

• het meewerken aan de optimalisatie van ICT-platformen, teneinde de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen;

• het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen;

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen de financiële administratie en besteladministratie, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.

Profiel

Je bezit een bachelordiploma.

Je hebt (bij voorkeur) ervaring met bestel- en studentenadministratie. Kennis van programma's m.b.t. besteladministratie (Procure), studentenadministratie (Bamaflex) en roosteradministratie (UNTIS) is een meerwaarde.

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden (MS Office).

Kennis van chemische producten is een meerwaarde.

Je bent bereid om de opleiding 'hulpverlener EHBO' te volgen en/of te onderhouden.

Je beschikt over de volgende competenties:

• integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies. Je werkt planmatig en resultaatgericht.

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare informatie.

• oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen door de situatie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan zowel in team als zelfstandig werken.

• dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, mening en interesse te leren kennen. Je gaat regelmatig in overleg met de opleidingshoofden van de campus.

• betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij frustratie of druk.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 22 oktober 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% m.i.v. 6 november 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2017 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch- personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Kronenburg, Kronenburgstraat 47, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Vlaslaer Veerle, opleidingshoofd Voedings- en Dieetkunde (03 220 56 83), veerle.vanvlaslaer@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 22/10/2017

Datum interview: vanaf 25/10/2017

Indiensttreding: 6/11/2017 of aansluitend