PAT-ATP-vac17-11 - Stafmedewerker planbeheer en technische inventaris gebouwen
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 13 november 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten zorg je voor de opvolging van databanken, digitale plannen en voor de opvolging van de inventaris van technische installaties. Je begeleidt de opdrachten binnen de toegewezen deeldomeinen om zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten te garanderen.

Je staat onder andere in voor:

• het opvolgen van databanken, digitale plannen en (bouw)technische dossiers van het patrimonium van de hogeschool. Om dit te realiseren, actualiseer je de inventaris van de technische installaties van het patrimonium van de hogeschool en verzorg je de opzet en uitbouw van gegevens- en planbibliotheken. Je zorgt ervoor dat collega’s en je leidinggevende steeds kunnen beschikken over het meest recente versie van plannen en databanken. Hiervoor neem je contact op met de afgesproken externe deskundigen en leveranciers. Je zorgt eveneens voor de voortgangscontrole, terugkoppeling en voor het verwerken en bijwerken van veranderingen in het technisch dossier. Je signaleert en bespreekt complexe vragen met je collega's en leidinggevende;

• het faciliteren van de besluitvorming en vertalen van beleidslijnen naar concrete toepassingen binnen het gebouwbeheer (databanken, plannen en inventaris) van de hogeschool. Hierbij houd je rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. Op basis van verzamelde informatie en analyses stel je rapporteringen op, bereid je beleidsnota's voor en werk je een plan van aanpak uit voor de planning en inventaris van gebouwen;

• het fungeren als aanspreekpunt voor databanken, inventaris en digitale plannen m.b.t. gebouwen en patrimonium. In functie van gebouwenonderhoud bezorg je informatie aan personeelsleden, leidinggevenden en externe leveranciers bij opdrachten i.v.m. databanken en digitale plannen van het patrimonium. Je neemt ook actief deel aan het intern overleg i.v.m. het gebouwbeheer;

• het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen voor de uitwerking en opvolging van bouwtechnische dossiers. Je volgt ook de gebruikte databanken en digitale plannen op;

• het volgen van evoluties en ontwikkelingen binnen gebouwbeheer. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega's en neemt, indien nodig, deel aan opleidingen. Je initieert, stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur een bouw-gerelateerde of elektromechanica-opleiding.

Je hebt, in combinatie met een masterdiploma, bij voorkeur minstens 2 jaar ervaring in het werkveld.

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden (MS Office), kennis van gebouwbeheerssystemen en hebt bij voorkeur ook een goede kennis van Autocad.

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven.

• integreren, d.w.z. je kan relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.

• beslissen, d.w.z. je neemt tijdig de juiste beslissingen o.b.v. (on)volledige informatie. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen en met de diverse opties die er zijn. Je werkt steeds klantgericht en hebt goede organisatorische vaardigheden.

• adviseren, d.w.z. op basis van je eigen expertise kan je anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst Gebouwen en Patrimonium. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid, tegenover de organisatie en de betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 29 oktober 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 13 november 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch- personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk, directeur Patrimonium en Faciliteiten (03 220 55 55), dirk.decuyper@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/10/2017

Datum interview: vanaf 2/11/2017

Indiensttreding: 13/11/2017 of aansluitend