PAT-ATP-vac17-10 - Stafmedewerker technieken gebouwen
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 13 november 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten zorg je voor de uitvoering en opvolging van opdrachten binnen het patrimoniumbeheer van de hogeschool. Je begeleidt het technisch gebouwenbeheer voor alle gebouwen van de hogeschool, om zo de veiligheid op de campussen en een kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten te garanderen.

Je staat onder andere in voor:

• het faciliteren van patrimoniumbeheer en het vertalen van beleidslijnen naar concrete toepassingen binnen het technisch beheer van alle gebouwen van AP Hogeschool. Je zorgt voor het verzamelen, opstellen, uitwerken en analyseren van informatie over de gebouwen van AP Hogeschool. Je stelt op basis daarvan rapporteringen op, bereidt beleidsnota's voor en werkt een plan van aanpak uit. Zo zorg je o.a. voor de opvolging van de technische installaties ter plaatse en via de gebouwbeheerssystemen. Omwille van de noodzaak tot permanentie bij avond-onderwijsactiviteiten wordt er verwacht om ook avonduren te werken. Je staat tevens in voor de opvolging van de databanken binnen je domein, voor het bijhouden van de digitale plannen en voor het vervolledigen van (bouw)technische dossiers, zowel digitaal als fysiek. Je doet de opvolging van de planning van het gebruikers- en eigenaarsonderhoud en van de benodigde wettelijke keuringen;

• het oplossen en opvolgen van vragen in verband met de te behandelen technische dossiers aangaande gebouwenbeheer. Op deze manier probeer je een optimale dienstverlening aan te bieden aan personeelsleden en studenten. Je staat in voor een optimale technische uitrusting van de gebouwen; hieronder valt onder meer HVAC, sanitair, elektriciteit HS, elektriciteit LS, noodstroom, (nood)verlichting, deuren en poorten, brandbeveiligingssystemen, toegangscontrole, liften en meer. Je draagt eveneens zorg voor het beheer van de schadedossiers van de gebouwen, voor de uitvoering en opvolging van grote en kleine herstellingen en de benodigde bestellingen. Hiervoor neem je contact op met de afgesproken externe leveranciers. Je zorgt voor de voortgangscontrole, terugkoppeling en voor het verwerken van veranderingen in het technisch dossier. Je signaleert en bespreekt complexe vragen met je collega's en leidinggevende;

• het fungeren als aanspreekpunt voor dossiers m.b.t. gebouwen en patrimonium. Je beantwoordt vragen van personeelsleden en leidinggevenden i.v.m. het gebouwenbeheer van de campussen. Je neemt ook actief deel aan het intern overleg i.v.m. het gebouwenbeheer en bezorgt informatie aan externe leveranciers in functie van het gebouwenonderhoud;

• het ontwikkelen en actualiseren van processen, documenten en richtlijnen m.b.t. technisch gebouwenbeheer. Je volgt ook de gebruikte databanken en digitale plannen op. Je houdt een vinger aan de pols bij evoluties en ontwikkelingen binnen technisch gebouwenbeheer. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega's en neemt, indien nodig, deel aan opleidingen. Je initieert, stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

Je bezit een masterdiploma of een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in een bouw-gerelateerde of elektromechanica-opleiding.

Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het werkveld en een goede kennis van Autocad.

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden (MS Office).

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raadgeven.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst Gebouwen en Patrimonium. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid, tegenover de organisatie en de betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

• integreren, d.w.z. je kan relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.

• beslissen, d.w.z. je neemt tijdig de juiste beslissingen o.b.v. (on)volledige informatie. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen en met de diverse opties die er zijn. Je werkt steeds klantgericht en hebt goede organisatorische vaardigheden.

• adviseren, d.w.z. op basis van je eigen expertise kan je anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 29 oktober 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 13 november 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch- personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: de campussen van AP Hogeschool.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk, directeur Patrimonium en Faciliteiten (03 220 55 55), dirk.decuyper@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/10/2017

Datum interview: vanaf 2/11/2017

Indiensttreding: 13/11/2017 of aansluitend