GW-ATP-vac17-12 - Adviseur departement Gezondheid en Welzijn
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 6 november 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Je staat als lid van de staf van het departement Gezondheid en Welzijn mee in voor het ontwikkelen, implementeren en actualiseren van het departementale beleid. Onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd sta je in voor het analyseren, evalueren, ontwikkelen en uitvoeren van complexe beleidsdossiers in het kader van het strategisch management, om alzo bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het departement. Je begeleidt als beleidsdeskundige - op eigen initiatief of vraaggestuurd - ook processen en projecten om een efficiënte bedrijfsvoering en kwaliteitsvolle dienstverlening binnen het departement te garanderen. Je werkt specifieke beleidsdossiers kwaliteitsvol en efficiënt af en bouwt als expert actief een netwerk op.


Je staat onder andere in voor:

• het mee uittekenen van en vormgeven aan het strategisch beleid van het departement Gezondheid en Welzijn (GW) en het mee bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten. Je schrijft mee beleidsplannen uit m.b.t. onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt een actieve rol op m.b.t. de monitoring van deze beleidsplannen en ziet er samen met het departementshoofd en het hoofd administratie en organisatie op toe dat de begroting consistent is met het strategisch beleid. Je zorgt mee voor een goede afstemming tussen het departementale beleidsplan en de opleidingsbeleidsplannen, alsook voor de afstemming met het hogeschoolbeleid.

• het ondersteunen van het departementshoofd en de departementale staf in het ontwikkelen van het intern beleid. Je staat in voor het opstellen van beleidsnota's, organiseert mee overleg met de belanghebbenden en je formuleert adviezen m.b.t. een plan van aanpak. Je werkt mee aan het creëren van een draagvlak voor het beleid en/of de beleidskeuzes. Je functie situeert zich vooral op niveau van beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling.

• het actief deelnemen aan de departementale staf. Je bereidt de vergaderingen mee voor en je volgt de uitvoering van de beslissingen van dit overlegorgaan meeop.

• het faciliteren van de besluitvorming m.b.t. de dagelijkse werking. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, opstellen, uitwerken, analyseren en verstrekken van informatie. Je legt verbanden en integreert gegevens in een coherent geheel; op basis hiervan bereid je mee beslissingen voor. In overleg met verschillende belanghebbenden werk je mee richtlijnen uit. Je geeft advies aan de verschillende belanghebbenden met als doel de dagelijkse werking van het departement te optimaliseren.

• het fungeren als departementaal aanspreekpunt en het geven van advies, vorming en informatie m.b.t. proces-, strategisch- en change management en interne kwaliteitszorg. Je vertegenwoordigt het departement GW binnen (hogeschoolbrede) overlegorganen en/of werkgroepen en zorgt voor een heldere terugkoppeling naar de departementale staf.

• de actualisatie van processen, reglementeringen, richtlijnen conform de wetgeving of de beleidslijnen van de hogeschool en dit binnen het onderwijs, onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en administratie. Je staat o.a. in voor het opvolgen, evalueren en up-to-date houden van de interne processen, reglementering en richtlijnen.

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen de toegewezen domeinen, zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van regelgeving. Daarbij horen het up-to-date blijven van evoluties en tendensen binnen het hoger onderwijs en binnen het publiek management, teneinde (innovatieve) voorstellen te formuleren binnen het departement. Je bent een netwerker en blijft op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen (via congressen, studiedagen, …).

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je staat o.a. in voor het voorbereiden, organiseren en implementeren van de kwaliteitszorg en het kritisch reflecteren. Je formuleert voorstellen tot bijsturing van interne processen, eigen aan het departement. Je draagt een geïntegreerde kwaliteitscultuur uit en promoot dit.

Profiel

Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in de richting economische wetenschappen, (overheids)management en -beleid.Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een beleidsondersteunende functie, bij voorkeur in het strategisch management in een publieke setting. Ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.Je beschikt over de volgende competenties:

• vernieuwen, d.w.z. ideeën aanbrengen die niet voortvloeien uit bestaande processen.

• integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en trekken van sluitendeconclusies.

• organiseren, d.w.z. een strategie, tactische of operationele beleidslijn vertalen in concreet meetbare objectieven.

• adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie o.b.v. eigen expertise.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (studenten, het werkveld) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen, d.w.z. respect tonen voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 1 oktober 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.
Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.
Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 6 november 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018.

Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Sleeckx Richard, Departementshoofd Gezondheid en Welzijn (03 220 54 12), richard.sleeckx@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/10/2017

Datum interview: vanaf 5/10/2017

Indiensttreding: 6/11/2017 of aansluitend