PAT-ATP-vac17-08 - Stafmedewerker gebouwen - 100%
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten zorg je voor het analyseren, evalueren, ontwikkelen en uitvoeren van specifieke opdrachten binnen het beheer van het patrimonium van hogeschool. De deeldomeinen waarop je werkt, zijn het onderhoud van de gebouwen, het beheer van de schadedossiers, het masterplan patrimonium en de bouw-gerelateerde aspecten van het patrimonium van de hogeschool. Je begeleidt als deskundige de opdrachten binnen de toegewezen deeldomeinen om zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten te garanderen.Je staat onder andere in voor:

- het vraaggestuurd faciliteren van de besluitvorming m.b.t. patrimoniumbeheer en het vertalen van interne en externe beleidslijnen naar concrete toepassingen binnen het onderhoud van de gebouwen, het beheer van de schadedossiers, het masterplan patrimonium en de bouw-gerelateerde aspecten van het patrimonium van de hogeschool. Je zorgt voor het verzamelen, opstellen, uitwerken en analyseren van informatie. Je stelt eveneens rapporteringen op, bereidt nota's voor en werkt een plan van aanpak uit voor opdrachten.

-
het oplossen en opvolgen van opdrachten binnen de dienst Gebouwen en Faciliteiten, om zo een optimale dienstverlening aan te bieden. Dit doe je onder andere door deelname in diverse patrimonium-verwante commissies, het opnemen van contact met bevoegde instanties en belanghebbenden, het zorg dragen voor de organisatie, voortgangscontrole en terugkoppeling van opdrachten en het verwerken van veranderingen in opdrachten of dossiers. Je behandelt vragen en casussen m.b.t. patrimonium-dossiers en verzorgt communicatie met alle belanghebbenden.

-
het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de toegewezen opdrachten bij patrimonium. Je volgt ook de gebruikte databanken en digitale plannen op

-
het fungeren als aanspreekpunt voor dossiers m.b.t. gebouwen en patrimonium. Je bezorgt informatie aan personeelsleden, leidinggevenden binnen de hogeschool en andere betrokkenen bij opdrachten voor gebouwen en patrimonium. het volgen van evoluties en ontwikkelingen binnen onderhoud van de gebouwen, het beheer van de schadedossiers en bouw- gerelateerde aspecten van het patrimonium. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega's en neemt, indien nodig, deel aan opleidingen. Je initieert, stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een bouw-gerelateerde opleiding.

 Je hebt bij voorkeur 2 jaar ervaring in het werkveld. Je hebt goede kennis van Autocad.

Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen: Excel, Word en Powerpoint. Je kan bij voorkeur werken met een databank. Je beschikt over de volgende competenties:

- integreren, d.w.z. je kan relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.

-
analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven.

-
beslissen, d.w.z. je neemt tijdig de juiste beslissingen o.b.v. (on)volledige informatie. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen en met de diverse opties die er zijn. Je werkt steeds klantgericht en hebt goede organisatorische vaardigheden.

-
adviseren, d.w.z. op basis van je eigen expertise kan je anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren.

-
samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken.

-
dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebben op efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

-
organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst Gebouwen en Patrimonium. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid, tegenover de organisatie en de betrokkenen

-
betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20 augustus 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

 Selectieprocedure


 De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

 
Indiensttreding


 De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018 .

Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

 Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.


Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk, directeur Patrimonium en Faciliteiten (03 220 55 55), dirk.decuyper@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: vanaf 28/8/2017

Indiensttreding: 1/9/2017