FIN-ATP-vac17-02 - Stafmedewerker financieel beleid (100%)
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Directie Financiƫn
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend t.e.m. 9 februari 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van de directeur Financiën sta je in voor de analyse, evaluatie, ontwikkeling en uitvoering van specifieke opdrachten binnen het financieel beleid van AP Hogeschool. Zo draag je bij tot de realisatie van de doelstellingen van de dienst Financieel Beleid, de directie Financiën en de hogeschool. Je begeleidt vraaggestuurd en als financieel deskundige de opdrachten binnen de financiële beleidsvoering, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de directie Financiën en de hogeschool te garanderen. Je onderhoudt als deskundige interne en externe contacten.

Je staat onder andere in voor:

- het vraaggestuurd faciliteren van de besluitvorming en het vertalen van interne en externe beleidslijnen naar concrete toepassingen binnen het financieel beleid. Je zorgt voor het verzamelen, uitwerken en verstrekken van informatie; et deze informatie maak je analyses en stel je rapporten op. Samen met je collega's sta je eveneens in voor de redactie van het fianciële jaarverslag.

-
het oplossen en opvolgen van opdrachten binnen het financiële beleid van de hogeschool, teneinde een optimale dienstverlening aan te bieden aan de interne en/of externe belanghebbenden. Je bereidt de begroting en meerjarenbegroting voor. Je bent in staat om de processen achter de cijfers te begrijpen (bv. achterhalen waarom bepaalde cijfers niet kloppen) en om een overzicht te behouden van het geheel. Je neemt ook ad hoc taken op in fucntie van projecten en noden.

-
het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen mbt de toegewezen opdrachten in het financieel beleid.

-
het fungeren als aanspreekpunt voor specifieke dossiers en casussen met betrekking tot het financieel beleid en het geven van informatie over de aangereikte oplossingen en tools. Je vertegenwoordigt onder meer de dienst Financieel Beleid in een aantal vergaderingen en werkgroepen binnen de hogeschool

-
het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen financiën, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving. het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen of gelijkwaardig met interesse in financiën en accountancy.

Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring in economie, handelswetenschappen, financiën en/of accountancy. Je hebt een goede kennis van Excel.

Je beschikt over de volgende competenties:

- integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren en sluitende conclusies trekken.

-
analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare informatie.

-
beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissing nemen op basis van (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die er zijn.

-
adviseren, d.w.z. het gericht bijstaan van anderen binnen en buiten de organisatie op basis van eigen financiële expertise.

-
samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

-
dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

-
organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten

-
betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 15 augustus 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

 De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

 
Indiensttreding


 De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 9 februari 2018 .  (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.
Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke, directeur financiën (03 220 57 12), elke.smeets@ap.be
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2017

Datum interview: vanaf 23/8/2017

Indiensttreding: 1/9/2017 of aansluitend