PAT-ATP-vac17-05 - Technisch medewerker (100%)
Betrekking
Functie:
technisch medewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Je staat in voor het technisch onderhoud en technische herstellingswerkzaamheden van o.a. gebouwen, aanhorigheden, installaties en domeinspecifieke installaties binnen de hogeschool. Zo voorzie je studenten en personeelsleden van een kwalitatieve, goed onderhouden, veilige en professionele omgeving.

Je staat onder andere in voor:

- het uitvoeren van algemene onderhoudswerken aan de hogeschoolgebouwen. Zo sta je onder ander in voor het maken en herstellen van meubilair, deuren en sloten. Ook het schilderen van materialen op de campussen, van muren en materialen voor beursstanden en allerhande evenementen valt binnen jouw opdracht. Je staat in voor de vervanging van defecte lampen, stopcontacten en plaatst, indien nodig, nieuwe bij;

-
het beheren en onderhouden van gebouwen en installaties van de gehele hogeschool. Je onderhoudt de technische installaties (o.a. centrale verwarming, sanitair, blusmiddelen) en voert dringende interventies uit: zo sta je onder meer in voor het opvolgen en herstellen van storingen en defecten aan (technische) installaties. Je zorgt eveneens voor het onderhoud van gereedschappen, apparatuur en rollend materieel en voor het verwerken van afvalstromen;

-
het bieden van logistieke ondersteuning aan andere entiteiten, studenten, personeel en ter gelegenheid van projecten. Je zorgt onder andere voor het transporteren van items (bv. promotiemateriaal, materiaal voor de studenten), het verhuizen van materiaal en meubilair, de opbouw en afbraak van tentoonstellingen, beursstanden en modeshows;

-
het oplijsten van te bestellen materialen om installaties te onderhouden en herstellingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo sta je onder meer in voor het bepalen van de technische benodigdheden binnen je vakgebied, voor het in ontvangst nemen van materialen en het ophalen van materialen bij leveranciers die niet leveren

-
het opvolgen van onderhouds- en aanpassingswerken, uitgevoerd door derden. Dit doe je door het ontvangen en begeleiden van derden in de gebouwen en door het signaleren van uitbesteedbare werken; het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen. In al je werkzaamheden pas je dan ook de veiligheidsnormen (bv. dragen van beschermingskledij, volgen van ergonomische richtlijnen) toe en volg je de evoluties in je vakdomein op.

Profiel

Je bezit een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in loodgieterij, elektriciteit of schrijnwerkerij.

Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het werkveld. Je beschikt over sterke ICT-vaardigheden (MS Office).Je beschikt over de volgende competenties:

-
werk structureren, d.w.z. prioriteiten voor (de eigen) taken bepalen en uitvoeren. Je werkt steeds klantgericht, planmatig en resultaatgericht.

-
samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je bent sociaal en kan zowel zelfstandig, als in teamverband werken. Je bent ook in staat anderen te tonen hoe zaken het best aangepakt kunnen worden en kan vaardigheden en technieken demonstreren.

-
dienstverlenend optrenden, d.w.z. interne (o.a. collega's, studenten) en externe (bv. leveranciers) belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, diensten verlenen en raad geven. Je beschikt hiervoor over sterke communicatieve vaardigheden.

-
betrokkenheid, d.w.z. je voelt je persoonlijk aansprakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten van de Directie Patrimonium en Faciliteiten. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden: je blijft doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten. Je bent polyvalent en flexibel

-
informatie verwerken, d.w.z. je bent in staat informatie te zoeken en te verwerken. Je onderkent gaten in de informatie, decodeert informatie en brengt deze gestructureerd samen. oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door de situatie te onderkennen, te begrijpen, te kanaliseren en te verwerken.- betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20 augustus 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

 De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

 
Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018 .

Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 2.1 (barema 577) en salarisschaal 2.2 (barema 578) van de AP Hogeschool.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: de campussen van AP Hogeschool.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk, directeur Patrimonium en Faciliteiten (03 220 55 55), dirk.decuyper@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: vanaf 28/8/2017

Indiensttreding: 1/9/2017 of aansluitend