PAT-ATP-vac17-04 - Medewerker systeembeheer (100%)
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 oktober 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd ICT ondersteun je de ICT-dienst door het autonoom uitvoeren van technische en inhoudelijke activiteiten op het vlak van systeembeheer, rekening houdend met geldende afspraken, deadlines en procedures. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie, bedoeld voor zowel internen (o.a. teamgenoten, collega’s in andere diensten) als externen (bv. concullega’s, consultancy, partners, leveranciers). Je draagt zo bij aan de vlotte en operationele werking van de processen en aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van de dienst ICT.

Je staat onder andere in voor:

-
het verwerken van taken die verzorgd worden door de cel Systeembeheer. Je staat onder andere in voor het beheer van de antivirus-omgeving; in eerste instantie op computers, maar ook op servers. Je bent mee verantwoordelijk voor het beheer van de licenties op de licentieservers, waarbij je zorgt dat alles up-to-date is en nieuwe software geïnstalleerd kan worden. Je ondersteunt eveneens je collega in het proces van het automatische deployment van Windows, Mac en software, met als doel op termijn een trekkersrol op te nemen voor enkele van deze processen. Voor onze Citrix-omgeving word je een belangrijke gesprekspartner van onze externe consultancy rond de installatie van applicaties. Daarnaast help je andere systeembeheerders in de processen rond groepen en security in AD en Microsoft Imagine. Je werkt je ook in als back-up voor de multifunctional- infrastructuur van de hogeschool; voor zowel de installatie, het onderhoud, de rapportage, administratieve opvolging als voor contacten met de leverancier. Bij problemen zoek je naar de oorzaak en zorg je, in overleg met collega’s, voor een oplossing;

-
het oplossen en opvolgen van casussen in verband met jouw domeinen binnen de cel Systeembeheer, om zo een optimale dienstverlening aan te bieden aan studenten en personeelsleden. Je fungeert als aanspreekpunt voor de collega's van Helpdesk wanneer zij tweede- of derdelijnshulp nodig hebben. Je lost binnenkomende vragen zelf op, escaleert de vragen binnen de dienst ICT of neemt contact op met externe leveranciers indien nodig. Je stapt tijdig naar je ervaren collega's en leidinggevende om complexe vragen te bespreken;

-
het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van gebruikers, om hen te begeleiden en te informeren. Bij de implementatie van nieuwe systemen of veranderingen van bestaande systemen zorg je voor informatie, documentatie en eventuele opleiding van collega's. Deze informatie en documentatie hou je up-to-date;

-
het formuleren van voorstellen tot verbetering en het meewerken aan de optimalisatie en automatisatie van jouw domeinen binnen het systeembeheer. Zo verlicht je de manuele werklast en verhoog je de kwaliteit van de ICT-systemen. Op deze manier sta je in voor het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen;

-
het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen de domeinen van systeembeheer waar jij verantwoordelijk voor bent, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving. Op wettelijk vlak volg je als securityman zeker alles rond GDPR op de voet op. Antivirus-updates (McAfee) volg je met haviksogen en je bent steeds alert voor inbreuken in het systeem. Je blijft op de hoogte door het lezen van vakliteratuur en volgt vormingen om je kennis uit te diepen of te verbreden.

Profiel

Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting.

Je bent bij voorkeur in het bezit van certificaten van specifieke technologieën of bijscholingen m.b.t. ICT.

Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring, maar ook starters zijn welkom. Je hebt voeling met een onderwijsomgeving.

Je beschikt over kennis van de hiervoor beschreven domeinen die je zal opnemen. De multifunctionals van de hogeschool werken binnen een Windows-serveromgeving; meer specifiek Equitrac en Ricoh. Je bent mee met de laatste versies van Windows Server, en ook Active Directory en GPO's hebben voor jou weinig geheimen.

Ervaring met deployment-systemen (MDT, SCCM en Filewave) is zeer wenselijk en in een Apple-omgeving beweeg jij je als een vis in het water.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een gedegen (geschreven en gesproken) kennis van het Nederlands zodat je vlot kan communiceren met de gebruikers en dit steeds op een klantgerichte wijze. Kennis van het Engels is belangrijk.J
e beschikt over de volgende competenties:

-
Integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren en sluitende conclusies trekken. Je gaat hierbij georganiseerd, gestructureerd en gedetailleerd te werk. Via het leggen van verbanden tussen verschillende ICT-systemen kom je tot een oplossing.

-
Analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met de informatie die je van collega's of gebruikers krijgt en kan beschikbare alternatieven beoordelen.

- Oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door de situatie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken. Je bent erg stressbestendig en deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken.

- Dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesse te leren kennen. Op die manier zorg je ervoor dat je een volledig en correct beeld hebt van het probleem, zodat je een gepaste remedie kan uitwerken.

- Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je bent een teamplayer en kan ook zelfstandig werken. Je staat tevens open voor vernieuwing en leert snel.

- Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (studenten, leveranciers, andere entiteiten,...) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

- Betrokkenheid, d.w.z. zichzelf persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten.

- Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 10 september 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

 De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor de technische proef (13-09-2017) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

 
Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 oktober 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018 .

Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beeckmans Ive, diensthoofd ICT (wnd) (03 220 57 50), ive.beeckmans@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 10/09/2017

Datum interview: vanaf 14/9/2017

Indiensttreding: 1/10/2017 of aansluitend