ABE-ATP-vac17-01 - Stafmedewerker psychologische dienst (50%)
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Academische bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het diensthoofd Studentenvoorzieningen sta je in voor de psychologische begeleiding van studenten, om zo bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van de dienst Studentenvoorzieningen. Je staat als deskundige in voor het begeleiden, het behandelen en/of doorverwijzen van studenten en dit individueel of in groep. Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en het beheer van de psychologische ondersteuning van studenten en draag je zo bij tot een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de studenten van de AP Hogeschool.Je staat onder andere in voor:

-
het mee verder uitwerken van het beleidskader voor de psychologische begeleiding van studenten en de implementatie daarvan in de werking van de studentenvoorzieningen.

-
het zelfstandig uitvoeren van psychologische consultaties van studenten. Je begeleidt hen en start zelf, in het kader van een behandelingsplan, een behandeling op of zorgt voor een deskundige doorverwijzing;

-
het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de psychologische begeleiding van studenten, die je ook zorgvuldig afstemt en communiceert met de andere relevante diensten, departementen en schools of Arts;

-
het fungeren als aanspreekpunt voor studenten met psychologische noden en het geven van informatie aan de betrokken studenten;

-
het geven van vorming en informatie aan personeelsleden van departementen en schools of Arts over het herkennen, de opvang, het begeleiden en het doorverwijzen van studenten met psychologische noden

-
het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen psychologische begeleiding (van studenten), zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving; het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

Je bezit een masterdiploma in psychologie.

 Je hebt minimum 3 jaar relevante ervaring binnen het werkveld. Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden (MS Office).Je beschikt over de volgende competenties:

-
integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.

-
analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven.

-
beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissing nemen o.b.v. (on)volledige informatie. Hierbij houd je rekening met de voor- en nadelen en met de diverse opties die er zijn.

-
adviseren, d.w.z. anderen gericht adviseren op basis van eigen expertise.

-
samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

-
dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

-
organisatiebetrokkenheid, d.w.z. zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en de betrokkenen.

-
betrouwbaarheid en respect, d.w.z. je handelt consequent en integer. Je toont respect voor andere ideEën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 17 augustus 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

 
Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018 .

Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Christens Gert, diensthoofd studentenvoorzieningen (03 220 59 00 ), gert.christens@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: vanaf 22/8/2017

Indiensttreding: 1/9/2017 of aansluitend