ABE-ATP-vac17-03 - Medewerker sociale dienst (50%)
Betrekking
Functie:
medewerker sociale dienst
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het diensthoofd en binnen het team van medewerkers van de studentenvoorzieningen zorg je voor het autonoom uitvoeren van het geheel aan administratieve en inhoudelijke opdrachten binnen de sociale dienst. Je houdt hierbij rekening met de geldende afspraken, deadlines, procedures, richtlijnen en/of regelgeving. Je zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de studenten van de AP Hogeschool en voor een vlotte en professionele samenwerking met de andere diensten en personeelsleden van de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

-het geven van informatie aan studenten over het verkrijgen van studiebeurzen en desgevallend de studiebeurs-aanvragen van studenten te adviseren en te begeleiden. Het dossierbeheer van deze aanvragen verzorgen samen met het geheel aan administratieve taken die betrekking hebben op de aanvragen. Dit rekening houdend met en in toepassing van de geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving;

-
het onderzoeken van aanvragen, in het kader van de begeleiding op maat van studenten, van onderwijsleermiddelen en hulpmiddelen. Je behandelt eveneens aanvragen m.b.t. het verkrijgen van leningen, voorschotten, Erasmus-beurzen en toelagen. Het dossierbeheer van deze aanvragen verzorgen samen met het geheel aan administratieve taken die betrekking hebben op de aanvragen rekening houdend met en in toepassing van de geldende afspraken en procedures;

-
het samenwerken met de andere diensten en daarbij zorgen voor een vlotte afhandeling en opvolging van de aanvragen/dossiers met bijzondere aandacht voor de privacy van de student;

-
het deelnemen aan het dienstoverleg dat advies uitbrengt over de aanvragen, waarbij je zelf voorstellen formuleert betreffende de dossiers die jij beheert.

-
het bijdragen aan de vlotte en operationele werking van de processen en je zorgt voor een efficiënte dienstverlening binnen je dienst. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie;

-
de optimalisatie van ICT-platformen om de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten binnen de sociale dienst te verhogen;

-
het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen door kritisch te reflecteren, waardoor je mee denkt aan voorstellen tot bijsturing van interne processen, eigen aan de dienst

-
het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen de sociale dienst, zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van regelgeving.

Profiel

Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur als maatschappelijk assistent.

Je hebt minimum 3 jaar ervaring met het autonoom uitvoeren van een dienstverlening binnen een sociale of onderwijscontext. Je hebt kennis van de algemene sociale wetgeving of bent bereid je erin te verdiepen.

Je bent sterk in het analyseren van regelgeving en weet ze nadien vlot toe te passen. Je kan vlot overweg met MS-Office toepassingen: Excel, Acces, Word.

Je beschikt over de volgende competenties:

-
Integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en sluitende conclusies trekken.

-
Analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en weet beschikbare alternatieven te beoordelen. Je werkt planmatig, gestructureerd, resultaatgericht en bent nauwkeurig. Je bent ook accuraat en nauwgezet in de administratie.

-
Oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door de situatie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken.

-
Dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekpartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesse te leren kennen. Je bent sociaal ingesteld en je bouwt een vertrouwensrelatie uit op een professionele manier. Je bent eveneens discreet, communicatief en klantgericht.

-
Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

-
Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven. Je gaat steeds discreet en klantgericht te werk.

-
Betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst Studentenvoorzieningen.

-
Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 17 augustus 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

 
Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018 .

Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.


Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Christens Gert, diensthoofd studentenvoorzieningen (03 220 59 00 ), gert.christens@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2017

Datum interview: vanaf 22/8/2017

Indiensttreding: 1/9/2017 of aansluitend