ADI-ATP-vac17-002 - Stafmedewerker Kwaliteitsmonitoring en -evaluatie
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Diensten Algemeen Directeur
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 4 september 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het diensthoofd Kwaliteit, Planning en Organisatie sta je in voor het analyseren, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de kwaliteitsmonitoring en –evaluatie van de opleidingen binnen het samenwerkingsverband HBO5 AP-Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Je begeleidt als deskundige de integratie en actualisatie van de HBO5-opleidingen binnen de hogeschool (o.a. procedurele opvolging en feedback dossiers Toets Nieuwe Opleiding); je monitort en evalueert de kwaliteit van deze opleidingen.Je staat onder andere in voor:

- het fungeren als aanspreekpunt voor de kwaliteitsmonitoring en -evaluatie van de opleidingen binnen het HBO5- samenwerkingsverband. Je beantwoordt vragen van de verschillende belanghebbenden, geeft advies en formuleert oplossingen. Je communiceert vlot en pro-actief met zowel collega’s (teamleden, collega’s Directie Onderwijs en Onderzoek, verantwoordelijken opleidingen) als externe belanghebbenden;

-
het vraag-gestuurd opvolgen en ondersteunen van de besluitvorming en het vertalen van interne en externe beleidslijnen naar concrete toepassingen inzake kwaliteitsmonitoring en-evaluatie van de opleidingen binnen het samenwerkingsverband HBO5 AP-HZS. Je verzamelt, analyseert en verstrekt informatie aan de verschillende interne en externe belanghebbenden. Je bereidt complexe dossiers voor, bespreekt deze met de leidinggevende en collega’s om de voortgang en terugkoppeling te garanderen. Je geeft via officiële weg (nota’s, verslagen, …) de acties binnen het HBO5-samenwerkingsverband overzichtelijk weer en bouwt het ‘collectieve geheugen’ van het HBO5-samenwerkingsverband m.b.t. kwaliteitsmonitoring en -evaluatie digitaal op;

-
het ontwikkelen, opvolgen en actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de toegewezen opdrachten inzake kwaliteitsmonitoring en evaluatie van de opleidingen binnen het HBO5-samenwerkingsverband. Je ontwikkelt en beheert de nodige monitoring- en evaluatietools (bevragingen, evaluatieformulieren, databank) en feedbackkanalen (schriftelijke rapportering en mondelinge terugkoppeling) om op die manier de kwaliteit van de HBO5- opleidingen te monitoren en te evalueren. Je monitort en evalueert de kwaliteit van de integratie-, actualisatie- en verbetertrajecten van de HBO5-opleidingen binnen de AP Hogeschool

-
de opvolging en ondersteuning van de acties van de werkgroep Kwaliteitsontwikkeling binnen het HBO5- samenwerkingsverband (o.a. door het uitwerken van bevragingen, analyseren van in-, door- en uitstroomgegevens). Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van de producten die door deze werkgroep worden gerealiseerd;

- het volgen van de evoluties en ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitsmonitoring en –evaluatie, zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van regelgeving. Je houdt je kennis up-to-date door ervaringen en kennis uit te wisselen met collega’s, vakliteratuur te lezen en deel te nemen aan (interne en externe) opleidingen. Je initieert, stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen. Je reflecteert kritisch over je eigen werkwijze en stuurt deze, indien nodig, bij. Je formuleert voorstellen om interne processen te optimaliseren. Op die manier draag je een geïntegreerde kwaliteitscultuur uit.

Profiel

Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met min. 5 jaar relevante of gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in het studiegebied sociaal-agogisch werk, pedagogie of humane wetenschappen.Je hebt bij voorkeur ervaring in het werkveld en/of ervaring met het Hoger (Beroeps)Onderwijs. Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement.

J
e beheerst projectmanagement.

Je hebt een goede kennis van Microsoft Office-programma’s.Je gaat kritisch om met ontvangen informatie en weet de beschikbare alternatieven te beoordelen. Je legt relevante verbanden tussen diverse inhouden en kan informatie uit verschillende bronnen op een op synthetische manier integreren in een coherent geheel. Je herkent opportuniteiten en bent in staat om verschillende alternatieve mogelijkheden aan te bieden om problemen op te lossen.

Je neemt tijdig de juiste beslissing op basis van (on)volledige informatie. Jouw beslissingen steunen op een grondige probleemanalyse, rekening houdend met de voor-en nadelen ervan, de beschikbare opties en de te realiseren doelstellingen.

Je bent proactief en ondernemend: je onderneemt doelgericht, op het juiste moment en binnen vooropgestelde deadlines de gepaste acties, en je gebruikt overtuigende argumenten om acties te staven.

J
e analyseert de behoeften van interne en externe belanghebbenden, begeleidt hen op een efficiënte en kwalitatieve manier en adviseert hen op basis van de eigen expertise en ervaring inzake kwaliteitsmanagement.

Je hebt goede communicatieve vaardigheden die zich onder meer uiten in uitstekende rapporteringscompetenties. Je ondersteunt anderen bij hun activiteiten door op een constructieve en efficiënte manier terug te koppelen over het verloop van een opdracht, bereikbaar te zijn voor vragen, mee naar de meest opportune oplossing te zoeken en tijdig de nodige informatie door te spelen. Je deelt ideeën en opvattingen op een open en eerlijke manier delen met anderen en nodigt hen ertoe uit hetzelfde te doen. Je gaat steeds een dialoog aan en bent diplomatisch ingesteld. Daarenboven denk je steeds mee met teamleden en neemt een positieve, oplossingsgerichte houding aan.

Je voelt je persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde resultaten tegenover de organisatie en alle betrokkenen. Je houdt, in je beslissingen en acties, rekening met je teamleden en andere diensten waarmee je samenwerkt.

Je handelt consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen. Je behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige verantwoordelijkheidszin.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren  

Tot en met 15 augustus 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

 
Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

 
Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650.

Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 50% m.i.v. 4 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018 .

Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.


Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeraerts Liene, diensthoofd kwaliteitsevaluatie (03 220 54 23 ), liene.geeraerts@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2017

Datum interview: vanaf 28/8/2017

Indiensttreding: 4/9/2017 of aansluitend