ABE-ATP-vac17-04 - Diensthoofd marketingcommunicatie
Betrekking
Functie:
Diensthoofd "domein"
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de dienst communicatie en dit onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Beheerder. Je staat in voor het adviseren, uittekenen, ontwikkelen en opvolgen van een geïntegreerd marketingcommunicatiebeleid voor de AP hogeschool. Op deze manier draag je bij tot de realisatie van de hogeschoolstrategie en de profilering van AP. Je zorgt voor de implementatie van het marketingcommunicatiebeleid door het ontwikkelen, aansturen en organiseren van de interne processen van de communicatiedienst. Je geeft leiding aan het communicatieteam, om zo een efficiënte bedrijfsvoering en een kwaliteitsvolle dienstverlening van de dienst communicatie binnen de hogeschool te garanderen. Je werkt nauw samen en stemt voortdurend af met de Algemeen Directeur en de beleidsadviseurs Communicatie.

Je staat onder andere in voor:

• het leiding geven aan de dienst communicatie; dit doe je door het stimuleren van de persoonlijke groei van je medewerkers. Je coacht, je motiveert en je zorgt voor de ontwikkeling en de evaluatie van je teamleden;

• het bepalen en implementeren van het strategisch marketingcommunicatiebeleid van de hogeschool met inbegrip van het budgettair kader. Je zorgt voor het uitwerken en opvolgen van complexe communicatieopdrachten, dit zowelvraag-gestuurd als op eigen initiatief. Dit gebeurt in nauw overleg met de Algemeen Beheerder, in afstemming met de Algemeen Directeur en de beleidsadviseurs Communicatie, interne belanghebbenden en de leden van het communicatie-team. Je houdt hierbij rekening met de marktontwikkelingen, de concurrentie en noden van externe belanghebbenden zoals kandidaat-studenten, bedrijven, organisaties en partners. Om het beleid mee vorm te geven en uit te dragen organiseer je o.a. het nodige interne en externe overleg;

• het systematisch ontwikkelen en optimaliseren van het marketingcommunicatiebeleid afgestemd op de hogeschoolstrategie en de afgesproken beleidslijnen, het opmaken van communicatieplannen en -acties voor de korte en lange termijn en het adviseren van het directieteam, de departementen en de Schools of Arts. Via marketingcommunicatie tracht je een herkenbaar imago en duidelijke positionering van de hogeschool in de markt ende samenleving te bekomen;

• het coördineren en organiseren van uiteenlopende communicatieactiviteiten met de communicatiedienst, om zo een efficiënte en doeltreffende dienstverlening aan te bieden die beantwoordt aan de kwaliteitseisen van AP Hogeschool en de overheid. Zo ben je o.a. verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van sponsoractiviteiten, het vervaardigen van visuele middelen, mediacampagnes, het converseren via sociale media, het coördineren en organiseren van communicatie-activiteiten zoals beurzen, evenementen en gerichte campagnes. Je bent tevens verantwoordelijk voor de verschillende procedures en richtlijnen van de communicatiedienst die je uitwerkt, monitort, evalueert en bijstuurt. Je waakt daarenboven over de uniformiteit van alle communicatie-activiteiten van de hogeschool;

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen de marketingcommunicatie, zowel op inhoudelijk vlak als opvlak van regelgeving, teneinde de procedures en processen op vlak van marketingcommunicatie conform de wet-en regelgeving te realiseren en innovatieve voorstellen te formuleren. Zo volg je de marktontwikkelingen en de concurrentie, bouw je een netwerk op en neem je deel aan interne en externe opleidingen;

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Het vertalen en implementeren van het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg in een kwaliteitszorgsystematiek voor de dienst Communicatie.

Profiel

Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in marketing of communicatie.Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring. Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

Je bezit de benodigde courante ICT-vaardigheden waaronder Microsoft Office-toepassingen, courante grafische software, kennis van website beheer, gebruik van courante webapplicaties, app’s en je kan het gebruik van social media vlot aansturen.

Je hebt een goede kennis van het Engels.Je beschikt over de volgende competenties:

• Je kan abstraheren en het hier en nu overstijgen; je denkt in globale termen over waarden, systemen en processen zonder je te verliezen in details. Je kan je visie en ambitie voor de hogeschool besluitvaardig omzetten in realiseerbare projecten.

• Je bent in staat kosten en tijd realistisch in te schatten en doeltreffend te beheren. Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing.

• Je weet een goede indruk te maken op anderen, ideeën door anderen te doen aanvaarden en anderen aan te zetten tot actie. Je kan anderen, binnen en buiten de organisatie, gericht adviseren op basis van je eigen expertise in communicatie. Je bezit dan ook sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden en hebt een bijzonder vlotte pen. Je kan bovendien individuen valoriseren door effectieve werkverbanden op te zetten en door samenwerking tussen teamleden en teams aan te moedigen.

• Je bent in staat een open dialoog te creëren waarin iedereen zich vrij voelt om ideeën en opvattingen te delen. Je kan ook interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, diensten verlenen en raad geven.

• Je voelt je persoonlijk aansprakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten: je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en alle betrokkenen.

• Je toont consistentie in principes, waarden en gedrag. Je hebt respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 15 augustus 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018.

Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22) en salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=24

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.
Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Samson Erwin, algemeen beheerder (03 220 57 02), erwin.samson@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2017

Datum interview: vanaf 21/08/2017

Indiensttreding: 1/09/2017 of aansluitend