OT-ATP-vac17-03 - Medewerker communicatie en internationalisering
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Onderwijs en Training
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 16 augustus 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het departementshoofd Onderwijs en Training van AP Hogeschool en in nauwe samenwerking met collega’s van de lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs sta je in voor de verschillende administratieve en inhoudelijke communicatieactiviteiten van het departement. Zo zorg je voor de implementatie van het departementale communicatiebeleid. Je ondersteunt eveneens, m.b.t. communicatieactiviteiten en organisatorisch, de uitbouw van een internationaal en Engelstalig opleidingsaanbod op het niveau van de hogeschool. Je bent een communicatieve duizendpoot, beschikt over een sterke pen, koestert een passie voor onderwijs en voelt je thuis in een internationale omgeving.

Je staat onder andere in voor:

- het oplossen en opvolgen van casussen in verband met te behandelen dossiers, om zo een optimale dienstverlening aan te bieden aan interne en externe belanghebbenden. Je staat het departementshoofd Onderwijs en Training en de opleidingshoofden Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs bij in de implementatie van een departementale communicatiestrategie. Je levert onder andere boeiende content aan voor sociale media en denkt mee na over strategieën ter zake. Je staat eveneens in voor kwalitatieve opleidingsfolders en andere printmedia van onze lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs. Je staat mee in voor de content en begeleidt ook het proces van opmaak en druk. Je werkt occasioneel mee aan perscommunicatie gerelateerd aan het departement Onderwijs en Training. Tot slot voel je je als een vis in het water in een internationale en Engelstalige omgeving: je zal immers ook structureel ingeschakeld worden in de communicatieve en organisatorische uitbouw van het European Project Semester, een internationaal en interdisciplinair project georganiseerd op het niveau van de hogeschool (www.ap.be/international/EPS);

- het volgen van inhoudelijke en technologische trends en ontwikkelingen op het vlak van sociale, digitale en printmedia op de voet en je houdt continu voeling met de leefwereld van jongeren. Je neemt ook deel aan interne en externe opleidingen die je competenties op het vlak van externe communicatie versterken. Je wisselt ervaring en kennis uit met collega’s van zowel het departement Onderwijs en Training, als de bredere hogeschool. Je neemt daarenboven vakliteratuur door en volgt de evolutie van wet- en regelgeving op binnen het deeldomein communicatie. Je initieert, stimuleert en draagt kwaliteitsvol denken en handelen uit. Samen met je collega’s draag je actief bij aan een geïntegreerde kwaliteitscultuur en je formuleert voorstellen tot bijsturing van interne processen;

- het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van belanghebbenden. Je vormt in het departement Onderwijs en Training dé aanspreekpersoon op het vlak van externe communicatie. Dat zowel voor collega’s binnen het departement als voor collega’s binnen de hogeschool, voor mensen en organisaties uit het onderwijswerkveld, enz. Je verzorgt ook digitale nieuwsbrieven bestemd voor een divers doelpubliek (collega’s, studenten, kandidaat-studenten, het onderwijswerkveld in de ruime regio Antwerpen);

- het meewerken aan de optimalisatie van ICT-platformen voor de dagdagelijkse werking binnen het departement, waardoor de administratieve werklast wordt verlicht en de kwaliteit van resultaten verhoogt. Je neemt de inhoudelijke uitbouw van de departementale webpagina’s (www.ap.be/OT) voor je rekening;

- het verwerken van een geheel aan samenhangende administratieve taken die betrekking hebben op communicatie- en internationalisering. Je houdt hierbij rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie omtrent de opvolging van dossiers op het vlak van externe communicatie. Je ontwerpt en actualiseert de hiervoor gebruikte procedures. Je bent eveneens mee verantwoordelijk voor de organisatie van tal van events gericht op werving van nieuwe studenten, op externe uitstraling van onze lerarenopleidingen, enz. Je verzamelt de nodige informatie en voert deze in de daartoe voorziene databanken en ICT-platformen (bv. intranet) in. De verzamelde informatie koppel je correct terug aan de betrokken stakeholders.

Profiel

Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in communicatiemanagement, journalistiek of een aanverwante opleiding.

Je hebt bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring.

Je hebt minimaal taalniveau B2 in het Engels en kan hiervan bewijs voorleggen.

Je beschikt over de volgende competenties:

- Integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren en sluitende conclusies trekken.

- Analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en kan beschikbare alternatieven beoordelen.

- Oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door de situatie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken. Je staat organisatorisch sterk in je schoenen en gaat steeds gestructureerd te werk.

- Dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesse te leren kennen. Je beschikt over degelijk communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

- Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

- Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (studenten, werkveld, andere entiteiten,...) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

- Betrokkenheid, d.w.z. zichzelf persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden; blijven doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten.

- Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 25 juni 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 16 augustus 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018.

Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/overzichtper100.asp?nr=5.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van der Veken Ingrid, departementshoofd (0486 96 98 12), ingrid.vanderveken@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/06/2017

Datum interview: vanaf 03/07/2017

Indiensttreding: 16/08/2017 of aansluitend