OND-ATP-vac17-09 - Stafmedewerker Digitaal Leren
Betrekking
Functie:
stafmedewerker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderwijsontwikkeling en- innovatie sta je in voor de ontwikkeling en de implementatie van de digitale leeromgeving, teneinde bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool. Je begeleidt als deskundige het onderwijzend personeel bij hun didactische ontwikkeling op het vlak van (digitaal) leren en toetsen. Meer specifiek ondersteun je hen bij het hanteren van didactische werkvormen (zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs), het uitwerken van (digitale) onderwijsleermiddelen en het adequaat beoordelen van het leerproces en - product. Je onderhoudt als deskundige contacten binnen en buiten de hogeschool.Je staat onder andere in voor:


- het vraag-gestuurd ondersteunen en mogelijk maken van de ontwikkeling van de digitale toets- en leeromgeving. Je vertaalt de visie van AP Hogeschool m.b.t. digitaal leren naar concrete ondersteuningsmethodieken en handelingen voor een digitale toets- en leeromgeving. Hierdoor versterk je zowel onderwijzend personeel als de verantwoordelijken van de opleidingen en departementen en Schools of Arts;

- het opvolgen van opdrachten en projecten m.b.t. de digitale toets- en leeromgeving, teneinde een optimale dienstverlening aan te bieden aan de studenten en het onderwijzend personeel van AP Hogeschool;

- het onderzoeken van mogelijkheden en methodieken voor het gebruik van digitale leer- en toets-middelen in het onderwijs; het telefonisch, via mail en hands-on begeleiden van onderwijzend personeel bij de implementatie ervan;

- het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. het digitaal leren en toetsen. Zo zorg je voor het uitschrijven van handleidingen, het opmaken van video-tutorials en het documenteren van de verschillende opdrachten. Daarnaast volg je de digitale examens op aan de hand van het Moodle-platform;

- het fungeren als aanspreekpunt voor digitaal leren en het geven van vorming/informatie over digitale toets- en leeromgevingen. Je verzamelt de feedback van studenten over de digitale toets- en leeromgevingen aan de hand van bevragingen. Je neemt deel aan de werkgroep e-learning van AP Hogeschool. Je verzamelt best practices en draagt deze uit naar alle belanghebbenden;

- het volgen van de evoluties en ontwikkelingen met betrekking tot e-learning door het deelnemen aan vormingen, studiedagen,zelfstudie,…

- het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je formuleert hiertoe voorstellen tot bijsturing van interne processen, eigen aan de opleiding, departement of School of Arts.

Profiel

Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 3 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

Je hebt ervaring in het opstellen en begeleiden van workshops of je hebt leservaring in het onderwijs of de educatieve sector.

Ervaring met Moodle en Blackboard zijn een meerwaarde en je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologie.

Ervaring met het hoger onderwijs en ICT-toepassingen zijn een meerwaarde. Je kan goed met Microsoft Excel werken.

Je bent gemotiveerd en geprikkeld door nieuwe onderwijskundige methodieken met focus op de integratie van digitaal leren in het hoger onderwijs. Je kan het nodige onderzoek verrichten om nieuwe projecten op te starten en opgestelde doelstellingen te behalen.Je beschikt over de volgende competenties:

• Integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, het generen van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies. Bij onderwijskundige vragen m.b.t. digitaal leren onderzoek je verschillende alternatieve verklaringen en mogelijkheden, door de integratie van informatie uit uiteenlopende bronnen. Je brengt alle elementen samen tot een relevante synthese en komt op basis hiervan tot juiste (tussentijdse) conclusies en oplossingen. Je werkt methodologisch en bewaakt overzicht.

• Analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je kan, binnen bepaalde situaties en in functie van de te bereiken doelstellingen, gegevens kritisch bekijken. Je onderscheidt relevante van irrelevante informatie en herkent patronen over situaties heen (zoals steeds terugkerende noden, vragen en problemen) door verbanden tussen oorzaak en gevolg te leggen in gegevens.

• Beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissingen nemen o.b.v. (on)volledige informatie. Bij vragen en problemen maak je een grondige probleemanalyse en weeg je de voor- en nadelen af van mogelijkheden. Op basis van genomen beslissingen onderneem je acties die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen.

• Adviseren, d.w.z. anderen gericht adviseren op basis van eigen expertise in onderwijs, ICT en digitaal leren. Je analyseert de behoeften van collega’s en lesgevers en geeft advies en raad op maat van die noden. Je bouwt relaties op onderhoudt deze aan de hand van eigen ervaringen en expertise. Je bent een stevige gesprekspartner die anderen weet te overtuigen en mee kan nemen in veranderingen.

• Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je werkt actief aan een open en eerlijke communicatie en samenwerking tussen collega’s binnen en buiten de dienst onderwijsontwikkeling en -innovatie en de organisatie. Je bent opmerkzaam voor signalen die op

conflicten/spanningen wijzen en onderneemt, waar nodig, actie door in dialoog te gaan. Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

• Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (studenten, lesgevers, externe partners) een vriendelijke, kwalitatieve en efficiënte service te leveren door steeds op zoek te gaan naar de meest opportune oplossing voor vragen, noden en problemen. Je koppelt hiervoor de nodige informatie tijdig en op een constructieve manier terug, en denkt steeds vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

• Organisatiebetrokkenheid, d.w.z. zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid voor de opdrachten van de dienst Onderwijsontwikkeling en –innovatie en zet je persoonlijk in voor het behalen van de objectieven en doelstellingen. Je houdt rekening met organisatiecultuur, -structuur en entiteiten en bent je bewust van de maatschappelijke, economische en juridische context in de hogeschool.

• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouw aan vertrouwen op basis van eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen. Je behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige verantwoordelijkheidszin. Je staat open voor andere meningen en respecteert deze.Je kan goed met Microsoft Excel werken.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 25 juni 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.

Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 80% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 20% m.i.v. 1 september 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool.
Je vindt de barema's terug via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/overzichtper100.asp? nr=5. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Depessemier Pieter, diensthoofd Onderwijsontwikkeling en - innovatie (03 220 57 77 ), pieter.depessemier@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/06/2017

Datum interview: vanaf 03/07/2017

Indiensttreding: 01/09/2017 of aansluitend